Issue 1, 1999


Литературна мисъл,  1, 1999
Камен Михайлов
Institute for literature, BAS
Радослава Трифонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Боян Манчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Боева
info@litmis.eu
Институт за литература
Калин Михайлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Мая Йонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Боян Манчев, Интерпретации на идеологията, идеология на интерпретациите (Върху полемиките в българското литературознание)
Boyan Manchev, Interpretations of Ideology, Ideology of Interpretations (About the Debates in the Bulgarian Literary Studies)

200 години от рождението на Пушкин

Людмила Боева, Християнски топоси в лириката на А. С. Пушкин
Lyudmila Boeva, Cristian Topics in the Lyrics of A. S. Poushkin

Радослава Илчева, Медният конник: динамика на образа или когато статуите оживяват
Radoslava Ilcheva, The Copper Horseman (Mednyi vsadnik): Dynamics of the Character, or When the Statues Become Alive

Христо Манолакев, Адриан Прохоров между „дома" и „занаята", или още веднъж за смисъла на „Майсторът на ковчези" от А. С. Пушкин
Hristo Manolakev, Adrian Prohorov between „Home" and ..Craft", or Once Again about the Meaning of „Master of Coffins" by A. S. Poushkin

Людмил Димитров, Химнът - страх и трепет. (Архетипни проекции на Пушкиновата малка трагедия Пир по време на чума)
Lyudmil Dimitrov, The Chymn - Fear and Trembling (Archetypal Projections of Poushkin's Small Tragedy "Feast in the Time of Plague")

Мая Йонова, Гръцката повест за Езоп и нейният старобългарски вариант
Maya Yonova, The Greek Story of Aesop and Its Variant in the Bulgarian Literature

Радослава Трифонова, Типологически паралели между българската и сръбската агиографска книжнина през XIII век
Radoslava Trifonova, Typological Parallels between Bulgarian and Serbian Hagiographies from XIII century

Камен Михайлов, Ботев на английски. Посвещение в тайната на българския космос
Kamen Mihaylov,Botev in English. Initiation in the Mystery of Bulgarian Cosmos

Oгнян Kовачев, Готическият роман (1760-1820): жанр, име, канон
Ognyan Kovachev, Gothic Novel (1760-1820): Genre, Name, Canon

Kалин Mихайлов, Роман за невъзможната идентичност ("Господин Уин" на Ж. Бернанос)
Kalin Mihaylov, Novel about the Impossible Identity ("Monsieur Ouine" by J. Bernanos)

Румяна Л. Станчева, Символът на яйцето като интертекстуален сюжет. (Един вътрешен диалог на модерната румънска поезия)
Roumiana Stantcheva, The Symbol of the Egg as an Intertextual Plot (An Inner Dialogue of Modern Roumanian Poetry)