Списание "Литературна мисъл" публикува статии, разглеждащи проблеми от областта на литературната теория, история, критика и компаративистика. Изданието е отворено към културните изследвания, балканистиката и всички сродни хуманитарни дисциплини и проявява специален интерес към гранични области и актуални идеи в хуманитаристиката като цяло.

 

The periodical Literaturna misal is publishing articles dealing with literary theory, history, criticism, and comparative studies. It is also interested in cultural studies, Balkan studies, and all similar fields in humanities.

Списанието публикува текстове на български и английски език.
Технически изисквания към текстовете.

Articles in Bulgarian and English are welcomed.
Stylesheet

ISSN (print) 0324-0495
ISSN (online) 1314-9237

Списание "Литературна мисъл" е включено в списъка на европейските реферирани списания в хуманитарната област
ЕRIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)
ESF Standing Committee for the Humanities (SCH)
Списание "Литературна мисъл" е индексирано в:
Scopus
РИНЦ (elibrary.ru), Index Copernicus.
публикува се изцяло в Central and Eastern European Online Library
и EBSCO

 

Литературна мисъл
Институт за литература
Българска академия на науките

бул. "Шипченски проход"" 52, бл. 17

София 1113, България

e-mail: literaturnamisal@ilit.bas.bg

e-mail: LiteraturnaMisal@gmail.com

Институт за литература

Literaturna Misal
Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences

52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,

Sofia 1113, Bulgaria

e-mail: literaturnamisal@ilit.bas.bg

e-mail: LiteraturnaMisal@gmail.com

logo_ins_col_bw.jpg