Етичен кодекс

Общи правила и етичен кодекс

Настоящият етичен кодекс има за задача да формулира правилата, на които се основава приемането на ръкописи и публикуването им в списание Литературна мисъл, както и да урежда взаимоотношенията между авторите и Редакцията. Тези правила имат за цел да гарантират легитимността на публикациите, качеството на научното издание и са в интерес на ползвателя, научната общност, развитието на хуманитаристиката и разпространението на научни знания. Кодексът се основава на ценностите и принципите, които определят допустимото и неприемливото в дейността на учените, съобразен е с международно признати етични правила и стандарти, засягащи научните изследвания, и е елемент от саморегулацията на научните общности като част от общите етични правила, допълващи законовите разпоредби.

ЛМ се придържа към нормите на поведение и международните стандарти, установени от Комитета за етичност на публикациите (CommitteeonPublicationEthics (COPE) - Кодекс за поведение и оптимални указания за редактори на списания (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодекс за поведение за издатели на списания (Code of Conduct for Journal Publishers).

1. Публикуване и авторство

Авторите, които предлагат статии на ЛМ, декларират, че те са оригинален техен труд, не съдържат неверни данни, не са публикувани по-рано и не са преписани (изцяло или частично) от други автори. Статиите трябва да цитират всички източници, които използват. Публичното разпространяване на кореспонденцията между авторите, редакторите и рецензентите е нежелана.

Нарушаването на професионалния етичен кодекс – плагиатство, използване на неверни сведения, неоснователни претенции за авторство – няма да бъдат толерирани.

2. Отговорност на авторите

Авторите, които публикуват научните си резултати, носят пълната отговорност за тяхната достоверност и оригиналност. Те са длъжни да спазват етичния код, като гарантират, че предложеният труд е лично техен научен принос, не е вече публикуван и не е предложен в същия вид за публикуване другаде.

Авторите трябва да цитират публикациите, които са използвали, и са длъжни да спазват указаните правила за цитиране.

Авторите трябва да представят резултатите от проучванията си ясно и коректно. Те трябва да опишат максимално точно методите си на работа и да представят изчерпателно предходната изследователска традиция по проблема, с което да позволят резултатите им да бъдат проверени от други изследователи. Не се допуска фалшифициране и съзнателно премълчаване на данни.

Авторите участват в процеса на анонимното рецензиране като се съобразяват с направените препоръки и поправят всички забелязани неточност.

Авторите трябва да отбележат наличието на външно финансиране или да информират за потенциален конфликт на интереси.

3. Рецензиране и отговорност на рецензентите

Всички депозирани текстове преминават през процедура на рецензиране съобразно научните и издателските стандарти на списанието.

ЛМ се ангажира да се придържа към високите научни стандарти чрез анонимно рецензиране и принципност. Рецензентите се задължават обективно да оценяват научния принос на статиите, да посочват необходимите за темата научни трудове, които не са цитирани от авторите. Рецензентите се придържат към пълна строга конфиденциалност и не споделят с други лица своите оценки.

Рецензентът е длъжен своевременно да информира главния редактор, ако се чувства некомпетентен в съответната научна област или е възпрепятстван да вземе участие в процеса на рецензиране.

Рецензентите трябва да представят своето мнение обективно, ясно и аргументирано със съответните доказателства.

Рецензентите не разкриват информация за рецензирания от тях ръкопис.

4. Отговорност на редакторите

Редакционната колегия привлича за оценка на получените материали независими експерти, включително и от чужбина, специалисти в съответната област. Отговорност на главния редактор е да осигури безпристрастен и компетентен процес на рецензиране. Членовете на редакционната колегия не разкриват информация за предоставените за публикация ръкописи и запазват анонимността на авторите и рецензентите. При отказ редколегията се задължава да не предоставя материала на трети лица или други издания.

Членовете на редакционната колегия участват в процеса на редактиране и следят за пълнотата и коректността на предоставената информация. Те осъществяват комуникацията с авторите и се задължават да съгласуват с тях направените промени.

Редакционната колегия може да върне материала на автора за корекции или преработване.

Редакционната колегия носи отговорност за качеството на публикуваните материали. Нейните членове вземат решение за приемане или отхвърляне на съответния текст въз основа на неговата значимост, оригиналност, яснота на изложението, оформяне и съответствие на темите на изследване с научната насоченост на списанието, като уведомяват автора за взетото решение.

В случай на установена некоректност (плагиатство, невярна информация, злоупотреба с данни, повторно публикуване на статията в същия вид другаде и др.) списанието не приема за публикуване предложената статия.

5. Редакторска етика

Редакторите отговарят за спазването на издателската етика. Те насърчават спазването е и отхвърлят проявите на отклонения от нея; от тях се очаква и да информират сътрудниците на списанието за нея. Редакторите не допускат публикуването на плагиатство или умишлено неточни сведения. Те се придържат към правилата на академизма и съдействат за реализиране на основателните препоръки. Решенията на редакторите за приемане или отхвърляне на дадена статия се основават на нейните качества, на интересите на читателите, а не на някаква икономическа или политическа полза.

Редакторите и рецензентите спазват строга конфиденциалност. Списанието не разкрива рецензентите и съдържанието на предлаганите ръкописи на други лица извън процеса на рецензиране. От всички лица, ангажирани в издателския процес – редактори, рецензенти, автори и технически персонал на списанието – се очаква да уважават основните стандарти за професионална толерантност и уважение.

Publication Agreement

 

Ethics and publication general rules

This code of publication ethics aims to define the standards of ethical behavior for all parties involved in the act of publishing in the journal “Literaturna missal” and to settle the most important issues between Authors and the Editorial Board. The code is designed to provide a set of minimum standards to guarantee the originality and quality of the publications. It serves the interests of readers and the entire scholarly community and supports the spread of knowledge and the advance of humanities. The code rests upon values and principles that promote good practice and discourage misconduct. It is in accordance with internationally accepted ethical rules and standards for scientific research and contributes to the self-regulation of the scholarly community as a supplement to legal regulations.

Literaturna missal is the leading Bulgarian periodical in the field of literary studies. LM behaves in accordance with the codes of conduct and international standards established by the Committee on Publication Ethics (COPE) - Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and Code of Conduct for Journal Publishers.

1. Publication and authorship

Authors, submitting an article to LM, declare that it is their original research, it does not contain any fraudulent data, it has not been published before and it has not been copied or plagiarized in whole or in part from other authors’ work. Papers published in LM should cite original references whenever previously published work is quoted or is directly relevant to the presented results. Public dissemination of the referee reports and the editorial correspondence by the authors is inappropriate.

Any infringements of professional ethical codes, such as plagiarism, fraudulent use of data, bogus claims of authorship, will not be tolerated by the editors.

2. Author’s responsibilities

Authors bear responsibility for its authenticity and originality of published research. They are obliged to adhere to the Code of Ethics and to guarantee that the submitted paper is original, not published, and not submitted for publication elsewhere.

Authors are obliged to cite all the works they have used and properly follow the citation guide of the journal.

Authors must present the results of their research with clarity and precision, describe their working methods, and provide sufficient detail and references to permit others to verify their conclusions. Fraudulent data is inadmissible.

Authors are obliged to participate in the peer-review process and to provide corrections of mistakes.

Authors are obliged to disclose all external sources of finance and to notify about a potential conflict of interest.

3. Peer-review and responsibility for the reviewers

All papers submitted to LM are subject to a double-blind peer-review process according to the journal’s scholarly and editorial standards.

LM is committed to maintaining high standards through rigorous peer-review together with strict ethical policies. Peer review facilitates the final editorial decision to accept or reject a paper. It may also help the authors in improving their articles. The reviewers are responsible for evaluating the scientific contribution; they are expected to provide an objective judgment. Reviewers should point out relevant published work which is not cited by the authors.

Reviewers should inform in time the Editor in Chief if they consider themselves incompetent in the field or if they are not able to participate in the peer-review process for any reason.

Reviewers also must keep strict confidentiality; the reviewed articles and the contents of referee correspondence must not be shared with other parties.

4. Editorial responsibilities

LM editors are responsible for the quality of the published papers. The editors accept or reject a manuscript based on its significance, originality, clarity of exposition, and relevance to the disciplinary focus of the journal, and they notify the author about their decision.

The members of the Editorial Board participate in the peer-review process and see to the thoroughness and accuracy of the submitted information. They communicate with the authors and coordinate the revisions with them. The Editorial Board may return articles for corrections or revisions.

In case of dishonesty (plagiarism, misleading information, data misuse, republishing of the same article elsewhere, etc.) the journal will not accept the submitted paper for publication.

5. Publishing ethics issues

LM editors are responsible for safeguarding publishing ethics. They encourage responsible behaviour and discourage misconduct, also they are expected to educate the researchers about publication ethics. They must not allow plagiarism or fraudulent data to be published. They maintain the integrity of the academic record. Provide guidelines for retracting articles, publish corrections, clarifications, and apologies when necessary. They preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards. The editorial decisions on which articles to publish are based on the quality and suitability of the article for the readers rather than for immediate financial or political gain.

LM editors and referees work under the conditions of strict confidentiality. The journals and their editors will not reveal the identity of referees or the contents of peer-review correspondence to individuals outside of the respective peer-review process. All the people involved in the publication process - including editors, referees, authors, and journal staff members - are expected to respect the basic standards for professional tolerance and respect.

Publication Agreement