Предложете ръкопис

Списание Литературна мисъл публикува статии, научни съобщения и рецензии за научни книги, разглеждащи проблеми от областта на литературната теория, история, критика и компаративистика.
Основните проблеми, дискутирани в статиите, се излагат в резюме (на български и английски език, включително името на автора, заглавието и ключови думи) до 500 знака.
В началото на статията се изписва пълното име на автора, институционалната принадлежност, научна степен, академична длъжност, електронна поща (желателно институционална).
Следва същото на английски, включително заглавието, резюмето, името на автора и институционалната принадлежност.
Постъпилите ръкописи подлежат на анонимно рецензиране. Редколегията разглежда само непубликувани текстове на български език и на английски език с обем до 30 стандартни машинописни страници (54 000 знака), изпратени на електронната поща на списанието:

literaturnamisal@ilit.bas.bg
LiteraturnaMisal@gmail.com

Цитиране:
Ползваната литература се цитира в текста, като скоби се отбелязват: фамилия на автора, година, цитирани страници (Арнаудов 1968: 21); (Арнаудов 1968: 21–30); (Levi-Strauss 1975: 21)

Статията завършва с Библиография, която включва всички цитирани в текста трудове, изписани на оригиналния им език, като тези на кирилица са дадени в оригинал и транслитерирани и на латиница в [].
Стандартно посочване на библиографски данни с инверсия на името автора и посочване на издателството. Бележките и списъкът на използваната литература трябва да бъдат съобразени с БДС 690-2021 (Harvard Citation Format).


Примерно оформяне на библиографски единици:
Книга:
Said 1978: Said, Edward. Orientalism, Routlege & Kegan Rayl, London, 1978.
Славейков 1980: Славейков, Петко Р. Съчинения. Т. 5, София: Български писател, [Slaveykov, Petko R. Sachineniya. T. 5, Sofiya: Balgarski pisatel, 1980.]
Хранова 2011: Хранова, Албена. Историография и литература, Т. 2. София: Просвета. [Hranova, Albena. Istoriografiya i literatura, T. 2. Sofiya: Prosveta, 2011.]

Периодични издания:
Коларов 2000: Коларов, Радосвет. Вторият сюжет: метаморфозата в „Грехът на Иван Белин”. // Литературна мисъл, № 2, 2000. [Kolarov, Radosvet. 2000 Vtoriyat syuzhet: metamorfozata v „Grehat na Ivan Belin”. // Literaturna misal, № 2, 2000.]
Melamed 2000: Melamed, Galina. La pénétration des idées de J-J. Rousseau en Bulgarie au IXe s. - Études balkaniques, No. 2, 2000.

Източник в интернет
Георгиев 1992-1994: Георгиев, Никола. Превъплъщенията на Нане Вуте. - http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/analizacionni/prevryshteniiata1.htm (видяно на 25 ян. 2015) [Georgiev 2002: Georgiev, Nikola. Prevaplashteniyata na Nane Vute. [seen 25. 01. 2015]

Ръкописите се представят в стандартен формат (.docx, .doc, .odt). Шрифт: Times New Roman. Автоматично въведени бележки (Footnotes).
Минимално форматиране на текста (без разредки, Numbering, Bullets, Underline, All caps, etc.) Моля, използвайте обикновени скоби (), а не наклонени черти //. Моля слагайте space след препинателните знаци, не преди тях. Не използвайте Tab, освен когато е крайно необходимо. Моля в бележки и в библиографски отпратки в скоби изписвайте цитираните автори и текстове на езика, на който са. Френските и др. – на френски, преведените на български – на български. Илюстрациите с представят в отделни файлове черно-бели файлове (.jpg, .tiff, png) с резолюция поне 300 Pixel/Iinch.
Преведените на български източници се цитират по меродавните им български преводи.
Страница се съкращава на с.; когато е към заглавие на латиница – с р.
Вековете се изписват с римски цифри – напр. ХVІІІ в.

*

Literaturna Misal publishes unpublished articles reviews discussing problems of literary theory, history, criticism, and comparative studies.
The articles should be submitted with an abstract in English (up to 900 characters with spaces) and 3 to 6 keywords. The abstract and the keywords should be presented at the beginning of the article following the title and the name(s) of the author(s)
At the end of the text, the authors give their names, affiliation, office or home address, email.
Each article is subjected to peer-reviewing by independent experts.
The Editors take up materials up to 30 pages, in Bulgarian or English language, send to the email of the periodical.

literaturnamisal@ilit.bas.bg
LiteraturnaMisal@gmail.com

Each article is subjected to peer-reviewing by an independent expert who is not a member of the editorial board.

Reference style:
Harvard Citation Format. The literature sources referred to are cited at the respective place giving in brackets the surname(s) of the author(s), year of publication, and pages. E.g. (Арнаудов 1968: 21), The names of foreign authors are given in the original language: (Levi-Strauss 1975: 21)
The full list of cited literature sources is given after the main text at the end of the article under the subtitle Literature. The authors are listed in alphabetical order (according to their surnames). If the references contain both Cyrillic and Latin titles, the Cyrillic come first. All Cyrillic titles have to be also transliterated in Latin letters between parentheses [].

Examples
Books:
Said 1978: Said, Edward. Orientalism, Routlege & Kegan Rayl, London, 1978.
Славейков 1980: Славейков, Петко Р. Съчинения. Т. 5, София: Български писател, [Slaveykov, Petko R. Sachineniya. T. 5, Sofiya: Balgarski pisatel, 1980.]
Хранова 2011: Хранова, Албена. Историография и литература, Т. 2. София: Просвета. [Hranova, Albena. Istoriografiya i literatura, T. 2. Sofiya: Prosveta, 2011.]

Articles from periodicals and collections of texts:
Коларов 2000: Коларов, Радосвет. Вторият сюжет: метаморфозата в „Грехът на Иван Белин”. // Литературна мисъл, № 2, 2000. [Kolarov, Radosvet. 2000 Vtoriyat syuzhet: metamorfozata v „Grehat na Ivan Belin”. // Literaturna misal, № 2, 2000.]
Melamed 2000: Melamed, Galina. La pénétration des idées de J-J. Rousseau en Bulgarie au IXe s. - Études balkaniques, No. 2, 2000.

Internet sources
Георгиев 1992-1994: Георгиев, Никола. Превъплъщенията на Нане Вуте. - http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/analizacionni/prevryshteniiata1.htm (видяно на 25 ян. 2015) [Georgiev 2002: Georgiev, Nikola. Prevaplashteniyata na Nane Vute. [seen 25. 01. 2015]

Please use only standard text formats (.docx, .doc, .odt) and Times New Roman font. If necessary, notes have to be Endnotes. The illustrations should be in separate black and wight files (.jpg, .tiff, png), with at least  300 Pixel/Inch resolution.