Хроника

Защитени дисертации

* * * „Веселин Андреев - живот и творчество” от Христо Йорданов. [Кандидатска дисертация]. – 13, 1969, № 6, 142 – 143.
* * * „Георги Райчев. Живот и творчество” от Елка Константинова. [Кандидатска дисертация]. – 13, 1969, № 6, 144- 145.
* * * „Идеи и мотиви на отчуждението в западната литература” (средата на XVIII – средата на XIX в.) от Цветан Стоянов. [Кандидатска дисертация]. – 14, 1970, № с.170.
* * * „Любен Каравелов и украинската литература” от Лиляна Минкова. [Кандидатска дисертация]. – 14, 1970, № 1, с. 141.
* * * „Поезия на Димчо Дебелянов” от Георги Марков. [Кандидатска дисертация]. – 10, 1966, № 5, 193 – 194.
* * * „Проблеми на реализма в българската белетристика през Възраждането” от Дочо Леков. [Кандидатска дисертация]. – 11, 1967, № 1, с. 172.
* * * „Прозата на Христо Ботев” от Стефана Таринска. [Кандидатска дисертация]. – 11, 1967, № 1, с. 172.
* * * „Романтизмът в българската литература” от Кръстьо Генов. [Докторска дисертация]. – 11, 1967, № 4, с. 158.
* * * „Художествени особености на старобългарската литература” от Лиляна Грашева. [Кандидатска дисертация]. – 13, 1969, № 6, 143 – 144.
* * * Защитени дисертации. - 22, 1978, № 2, 167.
* * * “Функции на ритъма в художествената стихова реч” от Атанас Славов Кандидатска дисертация]. – 10, 1966, № 5.
Блажева, Мария: „Асен Разцветников - идеен и творчески път” от Любомир Стаматов. [Кандидатска дисертация]. – 16, 1962, № 4, 149 – 150.
Беляева, Сабина. „Идейно-естетически измерения на съвременния герой в прозата на Андрей Гуляшки и Камен Калчев” от Катя Бъклова. [Кандидатска дисертация]. – 19, 1975, № 6, 137 – 138.
Блажева, Мария. „Вазов, Елин Пелин, Йовков - майстори на разказа” от Искра Панова. [Кандидатска дисертация]. – 17, 1973, № 5, 178 – 180.
Блажева, Мария. „Никос Казандазкис и развитието на романа в гръцката литература и литературите на другите балкански страни” от Марин Жечев. [Кандидатска дисертация]. – 16, 1972, № 4, 150 – 151.
Дамянова, Румяна. „Съвременният цикъл разкази - идейни и естетически особености” от Сабина Беляева. [Кандидатска дисертация]. – 20, 1976,№ 1, 176 – 178.
Й. С. Защитени кандидатски дисертации. - 23, 1979, № 9, 158.

Обсъдени научни трудове
* * * „Архивът на Любен Каравелов”. [подг. за изд. от Цвета Унджиева, Лиляна Минкова и Дочо Леков ].- 7, 1963, № 1, 159 -160.
* * * „История на българската литература”. т. I. [За обсъждането съобщава Христо Йорданов]. – 4, 1960, № 4, 127 – 144.
* * * „Проблеми на детската литература”. [Сборник]. – 5, 1961, № 3, 108 – 110.
* * * „Сборник на Любен Каравелов”. – 4, 1960, № 6, 143 – 145.
* * * „Старобългарска литература”. Материали и изследвания. Кн. I. [Сборник]. – 14,1970, № 3, 161 – 162.
* * * Eмил Георгиев. „Литература на изострени борби в Средновековна България”. – 9, 1965, № 5, 154 – 156.
* * * Eмил Георгиев. „Общи закономерности в развитието на славянските литератури”. – 7, 1963, № 1, 159 – 160.
* * * Eмил Георгиев. „Разцветът на българската литература през IX- X век”. – 5, 1961, № 3, 107 – 108.
* * * Александър Ничев: „Алеко Константинов (1863-1897 г.)”. – 4, 1960, № 6, 141 – 143.
* * * Атанас Натев. „Подстъпи към теория на драмата”. – 14, 1970, № 6, 166 – 167.
* * * Атанасова, Вера. Стоян Каролев. „Жрецът- воин”.– 19, 1975, № 2, 172 – 174.
* * * Боян Ничев. „Бранислав Нушич”. – 5, 1961, № 3, 110 – 111.
* * * Боян Ничев. „Увод в южнославянския реализъм”. – 14, 1970, № 3, 160 – 161.
* * * Ванда Смоховска-Петрова: „Два образа на майки революционерки и връзката помежду им”. (За „В зари” от Т. Т. Йеж и „Майка” от М. Горки). – 5, 1961, № 3, 111 – 112.
* * * Ванда Смоховска-Петрова: „Михаил Чайковски-Садък паша и Българското възраждане”. – 15,1971, № 1, с. 141.
* * * Васил Колевски. „Патосът на Октомври”. – 11, 1967, № 4, 159 – 160.
* * * Величко Вълчев. „Някои проблеми на хумора и сатира в съветското литературознание”. – 5, 1961, № 4, 131 – 132.
* * * Ганка-Найденова-Стоилова: „Романтическият образ - символ на твореца”. – 10, 1966, № 5, с. 195.
* * * Георги Димов, „Традиции на руската революционно-демократическа естетика във формирането и развитието на българска литературна критика”. – 7, 1963, № 1, 159 – 160.
* * * Дочо Леков. „Интересът на Каравелов към фолклора и етнографията на славянските народи”. – 7, 1963, №2, 159 – 160.
* * * Ефрем Каранфилов. „Андрей Гуляшки”. – 7, 1963, № 1, 159 – 160.
* * * Й. Юфу. "Старобългарски паметници в славяно-румънската литература". – 7, 1963, № 2, 159 – 160.
* * * Иван Цветков. "Максим Горки и формирането на социалистическия реализъм в българската литература". – 7, 1963, № 2, 159 – 160.
* * * Известия на Института за литература. – 7, 1963, №1, 152 – 154.
* * * Илия Конев. „Белетристът Любен Каравелов”. – 14, 1970, № 1, с. 142.
* * * Илия Конев: „Христо Ботев в сръбската и хърватската литература”. – 7, 1963, № 2, 159 – 160.
* * * Куйо Куев. „Азбучната молитва в славянските литератури”. – 14, 1970, № 6, 166 – 167.
* * * Куйо Куев. „Идеята за славянското единство в поезията на Петър Прерадович ”. – 7, 1963, № 1, 159 – 160.
* * * Минко Николов. „Бертолд Брехт - литературен портрет”. – 7, 1963, № 1, 159 – 160.
* * * Михаил Арнаудов. „Из историята на Българската академия на науките”. Българското книжовно дружество в Браила. – 9, 1965, № 5, 154 – 155.
* * * Михаил, Арнаудов, „Кирил Христов”. – 11, 1967, № 1, с. 171.
* * * Научен сборник за Климент Охридски. – 10, 1966, № 5, 194 – 195.
* * * Обсъждане на Известията на Института за литература – 7, 1963, № 1, 159-160.
* * * Соня Баева, „Петко Славейков. Живот и творчество” – 11, 1967, № 4, 159 – 160.
* * * Стефана Таринска. "Развитието на фейлетона през епохата на Възраждането".- 7, 1963, № 2, 159 – 160.
* * * Христо Дудевски. „Нашата поема през 20-те години - етапи, постижения и традиции”. – 7, 1973, № 2, 159 – 160.
* * * Изследване на съветски учен за Презвитер Козма. [За труда на Юрий Бегунов]. – 13, 1969, № 1, 162 – 163.
* * * Ново списание „Български фолклор”. – 19, 1975, № 4, 159 – 160.
* * * План на историята на българската литература. - 4, 1960, № 3, 121 – 127.
* * * Проблематика и тематика на V народен славистичен конгрес. [София, 17- 23. IX. 1963 г.]. – 5, 1961, № 1, 105 – 110.
* * * Първа научна сесия за Чудомир. – 14, 1970, № 4, 146 – 147.
* * * Седми международен конгрес по естетика. [Букурещ, 28. VIII- 2. IX. 1979 г.]. – 14, 1970, № 6, с. 166.
* * * Тематика на VII международен конгрес на славистите. [Варшава, 1973]. – 14, 1970, № 6, 165 – 167.
* * * Тематика на VIII международен славистичен конгрес. – 19, 1975, № 6, 113 – 115.
* * * Тържествено събрание за 90-годишнината на акад. Михаил Арнаудов. – 12, 1968, № 6, 160 – 161.
* * * Въпроси на научната анкета. [За V Международен конгрес на славистите, София]. – 6, 1962, №1, 111 – 117.
* * * V Международен конгрес на славистите – София, 17-23.ІХ.1963 г.
Александров, Александър. Национално научна сесия „Проблеми на социалистическия реализъм”. - 28, 1984, № 3, 187.
Алексиева, Емилия, Зависимият човек. Фактори на зависимостта (Национална научна конференция с международно участие), № 2, 2019, 132-141.
Аретов, Николай. Юбилейна научна сесия по случай 150-годишнината от рождението на Нешо Бончев. - 33, 1989, № 5, 153.
Арнаудова, Искра. Плодотворен симпозиум по българистика. - 23, 1979, № 8, 165.
Атанасов, Петко К. „Междуславянски литературни вазиомоотношения”. Киев, 1961. - 7, 1963, № 2, 123 – 125.
Атанасова, Вера. Колоквиумът „Ромен Ролан и Европа”. – 15, 1971, № 4, 169 – 175.
Бабалиевска, Стоянка. Заседание на едиционно-текстологическата комисия при Международния комитет на славистите. - 34, 1990, № 9, 146.
Баева, Соня. „Подготовка на събраните съчинения на П. Р. Славейков”. – 6, 1962, № 4, 138 – 139.
Бурнева, Николина. Научна конференция „Литературоведски и лингвистични аспекти при анализа на литературен текст”. – 1987, № 4, 179.
Бъклова, Катя. Научна сесия по случай 160-годишнината от рождението на Алеко Константинов. - 27, 1983, № 6, 141.
Василев, Йордан. Международна конференция за „Актуални проблеми на съвременната българска литература”. – 18, 1974, № 6, 149 – 150.
Ватова, Пенка. Научна сесия по случай 100-годишнината от рождението на Димчо Дебелянов. - 31, 1987, № 8, 114.
Велинова, Ели. България и Петият международен конгрес на славистите. [По страниците на норвежкия печат]. – 8, 1964, № 1, 147 – 149.
Вичев, Добри. Международна среща в Централния институт за история на литературата при Академия на науките на ГДР. – 17, 1973, № 6, 132 – 135.
Вичев, Добри. Световното литературно наследство и социалистическото общество. Международна творческа среща в Централния институт за литературна история при Германската академия на науките в Берлин. – 16, 1972, № 5, 146 – 149.
Вълчев, Величко. Научен симпозиум за Иван Вазов в Берлин. – 20, 1976, № 2, с. 163.
Вълчев, Георги. „Славистична олимпиада”. – 8, 1964, № 1, с. 149.
Гандева, Руска. Шеста международна конференция за класически проучвания. Проблеми на античната литература. – 6, 1962, № 5, 140 – 143.
Димитрова, Димитринка, Камен Михайлов, Едвин Сугарев, Богомил Попов, Бисерка Рачева. Втори международен конгрес по българистика - София, 1986. - 30, 1986, № 8, 141.
Димитрова, Славея. Преходът след 1989 г. – процеси, кризи и трансформации в съвременната литература и културата - 65, 2022, № 1, 132-140.
Димов, Георги. Плодотворна славистична среща [Съвещание на Международния комитет на славистите, София, 11- 16. XI. 1960 г .]. – 4, 1960, № 6, 138 – 140.
Димов, Георги. Творчески разговори със съветски учени по въпросите на българската литература. – 1,1957, № 2, 125 – 127.
Запрянов, Йордан. Научна конференция „Рецептивни проблеми на българската литературна история”. - 32, 1988, № 3, 173.
Зимомря, Николай (Ужгород). Значимо слово за Венелин (Резултати от първата научна конференция в СССР, посветена на 150-годишнината от смъртта на Ю. И. Хуца-Венелин). - 34, 1990, № 3, 169.
И. Ц. [Цветков, Иван] Обсъждане на списание „Литературна мисъл” – 6, 1962, № 3, 131 – 136.
Йъги, Олев. Главният редактор представя естонското филологическо сп. „Keel ya kiryadus” („Кеел йа кирйандус”). - 25, 1981, № 6, 163.
Кирова, Лилия. Национална конференция по случай 200 години от рождението на Вук Караджич. - 32, 1988, № 3, 171.
Конев, Илия. Втори международен конгрес по балканистика. Нови приноси и задачи в сравнителното изучаване на балканските литератури. – 14, 1970, № 4, 120 – 127.
Кръстева, Цветана. XXV международна конференция на ориенталистите в Япония. - 25, 1981, № 3, 151.
Кунева, Виолета. Научна конференция по случай 175-годишнината от рождението на М. Ю. Лермонтов. - 34, 1990, № 2, 133.
Кунева, Виолета. Научна конференция по случай 80-годишнината от рождението на Никола Вапцаров. - 34, 1990, № 4, 157.
Л. Г. [Георгиев, Лазар]. Международен форум на литературоведческата мисъл. [Симпозиум „Идейно-художествени особености на съвременния литературен процес”, София, 22- 23. IX. 1973 г.]. – 17, 1973, № 5, 150 – 156.
М. Ц. [Цанева, Милена]. Научна сесия за Иван Вазов в Братислава. – 20, 1976, № 2, с. 163.
Маркова, Ралица. Национална комплексна конференция на младите литературоведи. - 25, 1981, № 8, 157.
Маркова, Ралица. Трета национална комплексна младежка научна конференция по проблемите на литературознанието. - 30, 1986, № 2, 179.
Маркова, Ралица. Юбилейна научна сесия по случай 70-годишнината от рождението на Веселин Ханчев. - 34, 1990, № 2, 138.
Матева, Росица. Научна конференция „Хумор и сатира - традиция и съвременност”. - 31, 1987, № 3, 160.
Милтенова, Анисава. Втори международен симпозиум „Търновска книжовна школа”. – 20, 1976, № 5, 161 – 164.
Минчев, Георги. Една година списание „Палеобулгарика”. - 22, 1978, № 10, 159.
Михайлов, Камен, Силвия Цанова. Две научни сесии по случай 140-годишнината от рождението на Христо Ботев. - 33, 1989, № 3, 162.
Михайлов, Камен. Международна научна сесия за Любен Каравелов. - 29, 1985, № 2, 173.
Михова, Лидия. Международна научна сесия по случай 250-годишнината от рождението на Софроний Врачански. - 33, 1989, № 9, 168.
Михова, Лидия. Международни научни сесии, посветени на делото на Юрий Иванович Венелин и Васил Априлов. - 34, 1990, № 2, 136.
Михова, Лидия. Научна сесия по случай 160-годишнината от рождението на Найден Геров. - 27, 1983, № 6, 140.
П. В. (Велчев, Петър) Юбилейна научна сесия за Никола Вапцаров. - 29, 1985, № 1, 159.
Павлов, Ив. Светлина Николова, Любомира Парпулова - VIII международен славистичен конгрес (Загреб-Любляна). - 23, 1979, № 3, 141.
Панов, Александър. Втора национална конференция по историческа поетика. - 33, 1989, № 8, 161.
Панов, Александър. Първа национална конференция по историческа поетика. - 32, 1988, № 6, 151
Панов, Александър. Симпозиум по проблемите на периодизацията на българската литература. - 23, 1979, № 7, 149.
Парпулова, Любомира. Симпозиум по въпросите на българския фолклор. – 15, 1971, № 1, 139 – 141.
Парпулова, Любомира. Симпозиум по въпросите на българския фолклор. – 17, 1973, № 5, 176 – 178.
Пискулийска-Герчева, Стефка. Трета национална конференция по историческа поетика - Банкя ’90. - 34, 1990, № 8, 144
Попов, Богомил. Дискусия „Основни етапи, процеси и тенденции в съвременната българска литература след 9. IX. 1944 г. и тяхната литературно - критическа интерпретация”. - 34, 1990, № 4, 158.
Русев, Пеньо. Седмият конгрес на Международната асоциация за сравнително литературознание. [Монреал- Отава, 12- 20. VIII. 1973 г.]. – 17, 1973, № 6, 129 – 132.
Русек, Йежи (Полша). Още нещо за Паисий Хилендарски в Полша. - 23, 1979, № 2, 148.
Савова, Милена. Научна сесия по случай 80-годишнината от рождението на Емилиян Станев. - 31, 1987, № 8, 115.
Смоховска-Петрова, Ванда. Нови документи за Българското възраждане. [Из полските архиви]. – 6, 1962, № 6, с. 141.
Станева, Катя. Национална научна конференция по случай 200-годишнината от рождението на Неофит Бозвели. - 30, 1986, № 2, 178.
Станчев, Красимир. Средновековната българска култура - между Изтока и Запада. – 26, 1982, № 3, 154.
Стефанов, Христо. Априлска литературна дискусия ’82. – 26, 1982, № 6, 201.
Стефанова, Йорданка. Международна научна конференция по случай 70-годишнината от рождението на Н. Й. Вапцаров. – 24, 1980, № 2, 136.
Стефанова, Йорданка. Международна научна сесия по случай 100-годишнината от рождението на Йордан Йовков. - 25, 1981, № 2, 143.
Стефанова, Йорданка. Юбилейна научна сесия „Априлското въстание и българската литература”. – 20, 1976, № 5, 160 – 161.
Таринска, Стефана. Приет за печат сборник „Фолклор и литература”. – 12, 1968, № 1, 152 – 153.
Тахов, Росен. Международна научна сесия по случай 150-годишнината от рождението на Райко Жинзифов. - 33, 1989, № 6, 169.
Тодоров, Илия. Научна сесия по случай 220-годишнината от „История славеноболгарская”. - 27, 1983, № 2, 166.
Тодоров, Илия. Съвещание на текстолози - слависти. – 18, 1974, № 6, 150 – 152.
Томов, Тома Ст. Международен Голдониев конгрес във Венеция.- 1, 1957, № 6, 122 – 126.
Томова-Манова, Иванка. Научна сесия по случай 100-годишнината от рождението на Николай Лилиев. - 29, 1985, № 8, 133.
Трифонова, Цвета. Научна програма „Банско - книжовен център”. - 34, 1990, № 2, 134.
Холевич, Йорданка. Ботеви дни в Букурещ. – 20, 1976, № 7, 148 – 149.
Холевич, Йорданка. Година на плодотворно сътрудничество. - 23, 1979, № 2, 145.
Хр. Й. [Йорданов, Христо]. „Вопросы литературы” приканва към творчески разговори. – 10, 1666, № 1, 177 – 178.
Янева, Катя. „Литературна мисъл” (1969-1970). – 15, 1971, 0 4, 173 – 175.

Научна дейност на Института за литература при БАН
* * * Годишно отчетно събрание на Института за литература [за 1961 г.]. – 6, 1962, № 1, 137 – 140.
* * * Годишно отчетно събрание на Института за литература [за 1962 г.]. – 7, 1963, №1, 155 – 159.
* * * Годишно отчетно събрание на Института за литература [за 1963 г.]. – 8, 1964, № 1, 150 – 152.
* * * Годишно отчетно събрание на Института за литература [за 1964 г.]. – 9, 1965, № 1, 169 – 176.
* * * Дейността на Института за литература през 1973 – 1974 г. – 19, 1975, № 1, 157 – 160.
* * * Из дейността на Института за литература през 1975 г. и през шестата петилетка. – 20, 1976, № 1, 172 – 176.
* * * Из дейността на института за литература през 1976 година. - 21, 1977, № 1, 167.
* * * Из отчетния доклад на Института за литература за работата му през 1965 г. – 10, 1966, № 1,178 – 183.
* * * Из отчетния доклад на Института за литература за работата му през 1966 г. – 11, 1967, № 1, 165 – 171.
* * * Из отчетния доклад на Института за литература за работата му през 1967 г. – 12, 1968, № 1, 145 – 152.
* * * Литературоведски и критически книги, издадени през 1977 - 1978 г. - 23, 1979, № 1, 175.
* * * Научна дейност на Института за литература през 1977 г. - 22, 1978, № 4, 166.
* * * Научната дейност на Института за българска литература при БАН през 1958 г. – 3, 1959, № 1, 127 – 132.
* * * Научната дейност на Института за българска литература при БАН след Девети септември. – 4, 1960, № 1, 134 – 146.
* * * Нов научен труд за Кирил Христов. – 11, 1967, № 1, 171.
* * * Ново литературоведческо периодично издание. - 22, 1978, № 4, 174.
* * * Хроника. - 4, 1960, № 3, 117-120.
* * * Юбилейна научна сесия. - 21, 1977, № 8.
* * * Юбилейна научна сесия. - 22, 1978, № 3, 153.
Божков, Стойко. За резултатите от работата на Института за литература при БАН през 1968 и 1969 г. Доклад, изнесен от... – 14, 1970, № 2, 161 – 169.
Божков, Стойко. Из дейността на Института за литература през 1970 – 1971 г. – 16, 1972, № 5, 139 – 145.
Бъклова, Катя, Катя Янева. „Библиография на трудовете на сътрудниците на Института за литература”. – 12, 1968, № 3, 144 – 159.
Велинова, Ели. Ръкописният отдел при Института за литература. – 6, 1962, № 4, 139 – 140.

In memoriam
* * * Академик Николай Лилиев. Некролог. – 4, 1960, № 5, с. 128.
* * * Кръстьо Куюмджиев. - 32, 1988, № 9, 141.
* * * Професор Велчо Велчев (1907—1991) - 35, 1991, № 8, 172.
* * * Соня Баева. - 32, 1988, № 9, 140.
Бояджиева, Ваня. Когато си спомням... (Мария Блажева - 19.XI.1921 -7.1.1993). – 37, 1993, № 3, 188.
Василев, Йордан. В памет на Тончо Жечев - критика, писателя, приятеля. - 43, 1999, № 2, 187.
Коларов, Радосвет. За Сабина Беляева – с горест и гордост. – 37, 1993, № 1, 179.
Коларов, Радосвет. Ралица Маркова. – 39-40, 1995-1996, № 4, 198.
Колевски, Васил. Стойко Божков. - 34, 1990, № 2, 139.
Милтенова, Анисава. Боньо Ангелов. - 34, 1990, № 2, 140.
Михайловска, Елена. За Петьр Динеков - две години след като го няма между нас, но и за изворите на българската култура и духовност. – 37, 1993, № 3,178.
Сестримски, Иван. Илия Тодоров (1941—1990). - 35, 1991, № 8, 173-175.
Стаматов, Любомир. Критик по съдба и призвание: в памет на Здравко Петров. - 43, 1999, № 2, 189.
Трендафилов, Христо. В памет на Стефан Кожухаров. - 43, 1999, № 2, 183.
Цанков, Георги. Ничев, Боян. – 39-40, 1995-1996. № 3, 184.

 

 

* * * Професор Велчо Велчев (1907—1991) - 35, 1991, № 8, 172.