Issue 4, 1995-1996


Issue 4, 1995-1996
Пламен Антов
Институт за литература, БАН
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Пенка Данова
Institute for balkan studies, BAS
Вера Бонева
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Донев
info@litmis.eu
Институт за литература
Юлия Кръстева
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Георги Цанков, Вълшебството се завръща
Georgy Tsankov, The Magic is Coming Back

Клео Протохристова, Вълшебната приказка и философията на времето
Cleo Protohristova, The Fairy Tale and the Philosophy of Time

Пенка Данова, Приказката на италианския ренесанс
Penka Danova, The Tale of the Italian Renaissance

Албена Хранова, Архитектите. За една метафора от метаезика на европейската литературно приказка
Albena Hranova, The Architects. On a Metaphor from the Meta-language of the European Literary Tale

Владимир Донев, Повествителният спев "Горски пътник" и "раждането на новото" във възрожденската белетристика
Vladimir Donev, The Narrative "Spev" "Woodland Traveller" ("Gorski Patnik" - G S. Rakovski) and "The Birth of the New" in the Fiction of Bulgarian National Revival

Николай Чернокожев, Цитирането като у потребяване и оценностяване (Ботев - текст и герой в "Немили-недраги")
Nikolay Chernokozhev, Quoting as usage and evaluation. Botev - text and character in "Outcasts" ("Nemily-nedragy" by Ivan Vazov)

Вера Бонева, Американската мечта в българското възрожденско общество
Vera Boneva, The American Dream in the Society of the Bulgarian National Revival

Катя Станева, Фрагменти от любовния дискурс на българското възраждане. Петко Славейков
Katya Staneva, Fragments of Love Discourse of the Bulgarian National Revival

Юлия Кръстева, Маниакален ерос, възвишен ерос. За мъжката сексуалност
Julia Kristeva, Maniacal Eros, Sublime Eros. On Male Sexuality

Ренета Божанкова, Лолита, Лара, Нонита, или Владимир Набоков в две междутекстови перспективи
Reneta Bozhankova, Lolita, Lara, Nonita, or Vladimir Nabokov in Two Interlextual Perspectives

Пламен Антов, Перформативност и деятелност на епистоларното слово
Plamen Antov, Performativity and Activity of Epistolary Discourse

Любка Липчева-Пранджева, Бързият сън на митовете
Lyubka Lipcheva-Prandzheva, The Fast Dream of Myths

Йоланта Суйецка, Homo ethicus и homo barbarus
Jolanta Sujetska, Homo Ethicus and Homo Barbarus

Петър Петров, "Страничка" от културната ни история
Petar Petrov, "A Page" of Our Cultural History

Ангел Ангелов, Concordia discors. II Barocco letterario nei paesi slavi. A cura di Giovanna Brogi Bercoff, La Nuova Italia Scienlifica, Roma, 1996
Angel Angelov, Concordia discors. II Barocco letterario nei paesi slavi. A cura di Giovanna Brogi Bercoff, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996

In memoriam Ралица Маркова / in memoriam Ralitsa Markova

Бележка на редакцията
Editor's note

Годишно съдържание на списание "Литературна мисъл" за 1995-96
The Annual Contents of Literatuma Misal for 1995-96