Issue 3, 1995-1996


Литературна мисъл,  3, 1995-1996
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Надя Данова
Institute for Balkan Studies, BAS
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Рая Заимова
Институт за балканистика с център по тракология - БАН
Людмила Боева
info@litmis.eu
Институт за литература
Валери Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Корнелия Мерджанска
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Александър Кьосев, Иронии на универсалността (Крум Кърджиев, световната литература и политиката на репрезентация)
Alexander Kyossev, Ironies of Universality (Krum Kardzhiev, World Literature and the Policy of Representation)

Димитър Камбуров, Пост-теорията като български случай
Dimitar Kamburov, Post-Theory as Bulgarian Case

Николай Аретов, Отношението книга - художествена творба и проблемът за литературната история на Българското възраждане
Nikolay Aretov, The Relation: Book - Work of Art and the Problem for the Literary History of Bulgarian National Revival

Надя Данова, Книгата и движението на идеите на Балканите през XVIII-XIX век. Наблюдения върху някои налагани ограничения
Nadya Danova, The Book and the Movement of Ideas in the Balkans during the XVIII-th and the XlX-th Centuries. Observations on Some Imposed Restrictions

Рая Заимова, Старопечатните книги в Европа (XVI-XVIII в.) с балканистична тематика
Raya Zaimova, The Old Printed Books in Europe with Balkanistic Subject-Matter (XVI-XVIII C.)

Валери Стефанов, Записки по словесните въстания
Valery Stephanov, Notes on the Wordy Revolts

Енчо Мутафов, Божият ред и покушенията срещу него
Encho Mutafov, God's Order and the Attempts Against It

Росица Димчева, Антиутопиите на Емил Манов - реторически анализ
Rossitsa Dimcheva, Emil Manov's Anti-Utopias - Rhetorical Analysis

Корнелия Мерджанска, Разполагане на категорията "род" в драматургичното пространство — време на Сам Шепард
Kornelia Merdzhanska, Disposition of the Category "Genre" in the Dramaturgic Space / Time of Sam Sheppard's Plays

Людмила Боева, Постмодернизмът в съвременната руска литература
Lyudmila Boeva, Postmodernism in Contemporary Russian, Literature

Георги Цанков, Емил Зола в България (1840-1902)
Georgy Tsankov, Emile Zola in Bulgaria (1840-1902)

In memoriam Боян Ничев / In Memoriam Boyan Nichev