Issue 2, 1994


Issue 2, 1994
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Валери Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Добромир Григоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Лубомир Долежел
info@litmis.eu
Институт за литература
Мирослав Червенка
info@litmis.eu
Институт за литература
Моймир Отруба
info@litmis.eu
Институт за литература
Даниела Ходрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Ян Паточка
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Съвременно чешко литературознание
Contemporary Czech Literary Science

Добромир Григоров, За съвременното чешко литературознание
Dobromir Grigorov, On Contemporary Czech Literary Science

Лубомир Долежел, Структуралната тематология и семантиката на възможните светове. Случаят с двойника
Lubomir Dolezel, Structural Thematology and Semantics of Possible Worlds. The Case with the Double

Мирослав Червенка, Литературната творба като речев акт
Miroslav Cervenka, Literary Work as an Act of Speech

Мирослав Петршишек, Френският постструктурализъм и традициите на чешкия структурализъм
Miroslav Petricek, French Poststructuralism and the Traditions of Czech Structuralism

Моймир Отруба, Знаци и ценности (Семиотика и аксиология на междутекстовостта)
Moimir Otruba, Signs and Values (Semiotics and Axiology of Intertextuality)

Даниела Ходрова, Текстът като място на тайната (Тематизацията на текста в прозата на XX век)
Daniela Hodrova, Text as the Place of Secret (Thematization of Text in the Fiction of the Twentieth Century)

Ян Паточка, Епичност и драматичност, епос и драма
Jan Patocka, Epic and Dramatic, Epos and Drama

* * *
Николай Аретов, Привлекателният образ на великия скептик. Българската рецепция на Волтер
Nickolay Aretov, The Attractive Image of the Great Sceptic. Bulgarian Reception of Voltaire

Валери Стефанов, Четенето - историческо моделиране
Valery Stephanov, Reading as Historic Modelling 114

Инна Пелева, Македония и краят на историята (Яворовите „Хайдушки копнения" сред и срещу класическия език на националната кауза)
Inna Peleva, Macedonia and the End of History /Yavorov's „Haidoushka Kopnenya" („Haidouk's Lonins") amidst and against the Clasic Language of National Cause

Страшимир Цанов, Небиблейският Йов в поезията на П.К. Яворов(Наблюдения върху палинодията „Бежанци" - „Покаяние"
Strashimir Tsanov, Job. Unbiblical in P.K.Yavorov's Poetry (Observations on the Palinody „Refugees" - „Repentance")

Лиляна Минкова, Равносметка на една вековна традиция (История на славистиката в Германия)
Lilyana Minkova, Four Centuries Slav Studies in Germany