Issue 1, 1993


Литературна мисъл,  1, 1993
Рая Кунчева
Institute for literature, BAS
Войчех Скалмовски
info@litmis.eu
Институт за литература
Ришард Нич
info@litmis.eu
Институт за литература
Кажимеж Бартошински
info@litmis.eu
Институт за литература
Албена Бакрачева
info@litmis.eu
Институт за литература
Илиана Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Лазар Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарет Франкел
info@litmis.eu
Институт за литература
Жан Марк Бланшар
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Съвременно полско литературознание / Contemporary literary theory in Poland

Войчех Галонзка, Списание „Тексти друге" или как да се играе в новата пиеса
Wojcech Galonzka, The Journal Teksty drugie, or How to Act in the New Play

Войчех Скалмовски, Литературният деконструктивизъм като „новоговор"
Wojcech Skalmowsky, Literary Deconstructionism as a „Newspeak"

Ришард Нич, Теория, обърната наопаки (Бележки за постструктурализма)
Risard Nic, Theory Inside Out (Notes on Post-structuralism)

Кажимеж Бартошински, От „научното" знание за литературата до „света на литературността"
Kazimerz Bartosinsky, From „Scientific" Knowledge of Literature to „the World of Literariness"

Рая Кунчева, Перспективата на ранния структурализъм в изследването на интонацията. Понятието фонична линия на Ян Мукаржовски
Raya Kouncheva, The Perspective of Early Structuralism in the Study of Intonation. The Concept of Phonic Line of Jan Moukarzovsky

Албена Бакрачева, „Тъй се почнуват романите..." (Особености на реалистичното повествование в английския просвещенски роман и българската следосвобожденска белетристика)
Albena Bakracheva, „Thus the novel beginneth..." (Special Featur of Realistic Narration in the English Enlight enment Novel and the Bulgarian Post-Liberation Fiction)

Войчех Галонзка, Йордан Йовков — „Жетварят". Изобразено пространство и метафизична цялост
Wojcech Galonzka, Yordan Yovkov's „The Reaper" — Portrayed Space and Metaphysical Entity

Илиана Петрова, За някои конструктивни принципи на изграждане на художествения модел на света в лириката на Афанасий Фет
Iliana Petrova, On Certain Construction Principles of Building the Artistic Model of the World in the Lyrical Poetry of Afanasi Fet

Ренета Божанкова, Лазар Цветков, „Митичната любов" на Иван Бунин в български корени
Reneta Bozhankova, Lazar Tsvetkov, Ivan Bunin's Mitya's Love on Bulgarian Roots

Маргарет Франкел, Бекет и Пруст — тържеството на думите
Margaret Frankel, Beckett and Proust: Triumph of Words

Жан-Марк Бланшар, Семиостилове: ритуалът на литературата
Jean-Mars Blanchard, Semiostyles: Literature's Ritual

Im memoriam

Радосвет Коларов, За Сабина Беляева — с горест и гордост
Radosvet Kolarov, About Sabina Belyaeva: with Pain and Pride