Issue 3, 1974


Литературна мисъл
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цанко Младенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Искра Панова
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Несторов
info@litmis.eu
Институт за литература
Зара Генадиева-Мутафчиева
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Полемика
Ванда Смоховска-Петрова. За двете гледища върху „Диви разкази”
Искра Панова. Колко е черен дяволът
Цанко Младенов. За „Диви разкази” и изпитанията на критиката
Владимир Несторов. Критика и митологизация

Пред III международен конгрес по балканистика
Емил Георгиев. Балканско литературознание

Росица Димчева. Реторическият лиризъм на Неофит Бозвели
Сабина Беляева. Гледната точка на героя (Наблюдения върху някои идейно-художествени особености в сборника „Барутен буквар”)

Научни съобщения
Зара Генадиева-Мутафчиева. Към въпроса за поетическото наследство на Христо Ботев
Боньо Ст. Ангелов. Пионер на руското културно проникване между южните славяним; Книжовникът Тодор Врачански не е Теофан Рилски
Лиляна Минкова. Възрожденският просветител Захари Княжески

По страниците на литературни списания от ГДР, Югославия, ГФР, Англия, Франция

Преглед
Светлозар Игов. Марксовото естетическо наследство – комплексен проблем от Иван Славов
Ваня Бояджиева. Театрални размисли от Любомир Тенев
Георги Гетов. Естетически размишления от Атанас Стойков
Богдан Богданов. Плутарх и античная биография. К въпросу о месте классика жанра в истории жанра от С. С. Аверинцев