Списание "Литературна мисъл" публикува статии, разглеждащи проблеми от областта на литературната теория, история, критика и компаративистика. Изданието е отворено към културните изследвания, балканистиката и всички сродни хуманитарни дисциплини и проявява специален интерес към гранични области и актуални идеи в хуманитаристиката като цяло.

Списанието публикува текстове на български и английски език.
Технически изисквания към текстовете.

ISSN (print) 0324-0495
ISSN (online) 1314-9237

Списание „Литературна мисъл“ е включено в списъка на европейските реферирани списания в хуманитарната област ЕRIH (European Reference Index for the Humanities).
ESF Standing Committee for the Humanities (SCH)

https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp
Search Criteria: ISSN: 0324-1270
Journal Title: Literaturna Misal
Discipline: Literature
Category 2007: NAT
Category 2011: NAT

Печат

Литературна мисъл
Институт за литература
Българска академия на науките
бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
София, 1113
България

Literaturna Misal
Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
Sofia, 1113
Bulgaria
e-mail: LiteraturnaMisal@gmail.com