Issue 3, 1994


Issue 3, 1994
Галина Петкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Ина Христова
info@litmis.eu
Институт за литература
Магда Карабелова
info@litmis.eu
Институт за литература
Войчех Карпински
info@litmis.eu
Институт за литература
Влоджимеж Болецки
info@litmis.eu
Институт за литература
Пол Де Ман
info@litmis.eu
Институт за литература
Стенли Фиш
info@litmis.eu
Институт за литература
Карл Густав Юнг
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Славянски литературни емигрантства
Slavic Literary Emigrations

Христо Манолакев, Галина Петкова „Руската София” - несъстоялата се емигрантска столица?
Chisto Manolakiev, Galina Petkova, „Russian Sofia” - Unrealized Capital of Emigraton?

Росица Димчева, Скептицизмът на Цветан Марангозов: основни идеи и творчески изяви
Rossitsa Dimcheva, Tvetan Marangozov's Scepticism - Main Ideas and Creative Gestures

Ина Христова, Емигрантският текст на Милош Църнянски
Ina Christova, The Emigrant's Text of Milosh Tsirnyansky

Магда Карабелова, Романтизъм и съвременност: полски литературни поведенчески модели в емиграция XIX-XX век
Magda Karabelova, Romanticism and the Present: Polish Literary Behaviourist Models among Emigrants - XIX-XX Centuries

Войчех Карпински, Изгнаничества
Wojciech Karpinski, Exiles

Влоджимеж Болецки, Мото, заглавия, прочити - Херлинг и Достоевски
Wlodzimierz Boletski, Motto, Titles, Readings - Herling and Dostoevsky

* * *

Пол де Ман, Съпротивата срещу теорията
Paul de Mann, Resistance against Theory

Стенли Фиш Има ли текст в този клас?
Stanley Fish, Is There a Text in this Class?

Карл Густав Юнг, Из „Психологическите типове”
Karl Gustav Jung, From „Psychological Types”

Миглена Николчина, Родословие на безмълвието (Смисъл, пауза и женско писание)
Miglena Nikolchina, Genealogy of Scilence (Sense, Pause and Woman's Way of Writing)

Дина Манчева, Структурни принципи в театъра на абсурда
Dina Mancheva, Structural Principles in the Theatre of the Absurd