Issue 2, 1993


Литературна мисъл,  2, 1993
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Пламен Антов
Институт за литература, БАН
Надя Данова
Institute for Balkan Studies, BAS
Рая Заимова
Институт за балканистика с център по тракология - БАН
Юрий Лотман
info@litmis.eu
Институт за литература
Константинос Димарас
info@litmis.eu
Институт за литература
Сава Сивриев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Юрий Лотман, Паметта в културологична светлина Културата като субект и обект на самата себе си
Yuri Lotman, Memory in the Light of Culturology Culture as its own Subject and Object

Българското Възраждане и Европа / The Bulgarian National Revival in Europe

Николай Аретов, Възрожденски представи за мястото на България в световната цивилизация
Nikolai Aretov, Revivalist Notions of Bulgaria's Place in World Civilisation

Светла Страшимирова, Ранновъзрожденската литература: аксеологичен ракурс и компаративистичен дискурс
Svetla Strashimirova, Early Rivivalist Literature: Axiological Close-up and Comparativist Discourse

Владимир Трендафилов, Свое и чуждо във възрожденската ни литература
Vladimir Trendafilov, Native and Foreign in Bulgarian Revival Literature

Надя Данова, Още за гръцкия канал на общуване на българите с европейската култура. Случаят Константин Фотинов
Nadya Danova, Further Comments About the Greek Channel of Communication Between the Bulgarians and European Culture. The Case of Konstantin Fotinov

Константинос Димарас, Западната книга в гръцкия ареал
Konstantinos Dimaras, The Western Book in the Greek Area

Александър Шурбанов, Европа и българската литература
Alexander Shourbanov, Europa and Bulgarian Literature

Инна Пелева, Плебеи и аристократи. История на името
Inna Peleva, Commoners and Aristocrats. History of the Name

Сава Сивриев, За „високата" и „ниска" литература през Възраждането
Sava Sivriev, Of „High" and „Low" Literature During the National Revival Period

Христо П. Манолакев, Руската емиграция в България и проблемите на литературната рецепция или „Случаят Пушкин — 1937 г."
Hristo P. Manolakev, Russian Emigres in Bulgaria and the Problems of Literary Reception, or „The Pushkin Case - 1937"

* * *

Рая Заимова, Паисиеви предходници
Raya Zaimova, Paissi's Forerunners

Пламен Антов, Равнища на карнавалност в „Под игото"
Plamen Antov, Levels of the Carnival in Under the Yoke

Страшимир Цанов, Митологизацията на личността на Левски и националната история във „Васил Левски. Дяконът. Чърти от живота му" от Захари Стоянов
Strashimir Tsanov, Mythologyzing Levski's Personality and National History in: Vassil Levski The Deacon. Aspects of His Life by Zakhary Stoyanov