Issue 8, 1976


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Людмила Боева
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Анисава Милтенова
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Еленков
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

ЛМ. Третият конгрес на СБП

70 години от рождението на Д. С. Лихачов
Петър Динеков. Дмитрий Сергеевич Лихачов и новите пътища в литературознанието

Любен Георгиев. В позната емоционална атмосфера (Сред ръкописите на Д. Димов)
Симеон Хаджикосев. Проблеми на българската символистика и символистичната естетика
Георги Цанков. Някои моменти от естетическите възгледи на д-р Кръстев
Кирил Топалов. Към въпроса за римата и стихосложението във възрожденската поезия

Богдан Богданов. Естетиката на А. Ф. Лосев и проблемите на литературната история

Научни съобщения. Документи
Боньо Ст. Ангелов. Слово за четене на книгите

Литературни списания от Унгария и Франция

Преглед
Константин Еленков. Събеседници; С повея на Април. Сборник интервюта от Атанас Свиленов
Христо Стефанов. Корени от Симеон Янев
Анисава Милтенова. Неофит Бозвели от Жечо Атанасов
Людмила Боева. Великое наследие от Д. С. Лихачов