Issue 5, 1966


Литературна мисъл
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Искра Панова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Братоев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димо Минев
info@litmis.eu
Институт за литература
А. Мирамбел
info@litmis.eu
Институт за литература
С. Димарас
info@litmis.eu
Институт за литература
А. Дима
info@litmis.eu
Институт за литература
С. Е. Сиявушгил
info@litmis.eu
Институт за литература
В. Вулетич
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература
К. Бихику
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Девети конгрес на Българската комунистическа партия
Стойко Божков. С поглед към перспективите

Първи международен конгрес по балканистика
Илия Конев. Въпроси и проблеми на сравнителното изучаване на балканските литератури
А. Мирамбел (Франция). Развитието на литературите от Югоизточна Европа от края на XVIII в. до наши дни и връзките им с другите литератури. Общи положения и методология
К. Бихику (Албания). Из историята на албанската литература
Георги Димов (България). Българската литературна наука и проблемът за сравнително историческото изучаване на балканските литератури
С. Димарас (Гърция). Въпроси на гръцката литература
А. Дима (Румъния). Румънската литература в своето развитие
С. Е. Сиявушгил (Турция). Основи на една сравнителна литература на балканските страни
В. Вулетич (Югославия) Светозар Маркович и Христо Ботев

Искра Панова. „Музиката” на цялото. Бележки върху стила на Вазов, Елин Пелин и Йовков
Никола Георгиев. Нови насоки на неисторизма в съвременното буржоазно литературознание. Критическа оценка с оглед творчеството на П. К. Яворов

1050 години от смъртта на Климент Охридски
Емил Георгиев. Писателят Климент Охридски

Научни съобщения и документи.
Димо Минев. Елин Пелин и Йордан Йовков. Литературни отношения и влияния
Христо Йорданов. Неизвестни писма на Антон Страшимиров до Вера Балабанова

Преглед
Хр. Й. [Христо Йорданов]. Благородното слово на Бешков
Петър Братоев. Поуките на миналото


Хроника
*** Защитени кандидатски дисертации (Георги Марков „Поезия на Димчо Дебелянов”; Атанас Славов “Функции на ритъма в художествената стихова реч”)
*** Научен сборник за Климент Охридски
*** Ганка Найденова-Стоилова: „Романтическият образ - символ на твореца”