Рецензиране

 

Анонимно рецензиране

Публикуваните статии са обект на двойно анонимно рецензиране. Процедурата е следната:

Всяка статия се изпраща на двама външни анонимни рецензенти, чиято изследователска дейност е най-близо до темата на статията. Те получават анонимно копие на ръкописа и в рамките на 14 дни трябва да предоставят своята оценка. Препоръките на рецензентите определят дали статията може да се приеме за печат; да бъде върната с изискване за промени и допълнения; да бъде отхвърлена. Списъкът на независимите рецензенти е достъпен тук.

Окончателното решение дали статията да бъде публикувана се взема от редакционната колегия въз основа на рецензиите.

Веднага след това рецензиите (без имената на рецензентите) се изпращат на авторите на статиите заедно с информация дали статията е приета за печат без промени; с изискване за промени и допълнения в съответствие с рецензиите; или е отхвърлена. В случаите, когато статията се приема с изисквания за промени или допълнения, на авторите се дава срок от 14 дни, за да извършат поправките.

Приетите за печат статии се редактират, подготвят се за печат и се публикуват в срок от 6 до 9 месеца след окончателното получаване на материала в редакцията.

Peer reviewing

The published articles are submitted to double-blind peer-reviewing. The procedure is as follows:

Each article is sent to two independent reviewers, whose research work is closest to the subject of the article. They receive an anonymous copy of the manuscript and should give their evaluations within 14 days. The reviewers’ recommendations determine whether a paper will be accepted; subjected to resubmission with changes and additions; rejected. The list of the independent reviewers is available here.

The final decision whether the article will be published is made by the editorial board based on the reviews.

Reviews (without the names of the reviewers) are sent immediately to the authors together with information on whether the article has been accepted for publication without changes; with a requirement for changes and additions in accordance with the reviews; or is rejected. In cases when the article is accepted with requirements for changes or additions, the authors are given a period of 14 days to make corrections.

Articles accepted for printing are edited, prepared for printing, and published within 6 to 9 months after receiving the final text.