Из световната естетическа мисъл

Айхенбаум, Борис. Теория на формалния метод. - 32, 1988, № 8, 106.
Алберти, Рафаел. Народната поезия в съвременната испанска лирика. - 31, 1987, № 5, 117.
Балаш, Бела. Из „Киното. Възникване и същност на едно ново изкуство”. - 30, 1986, № 7, 114.
Белински, В. Г. Съчиненията на Александър Пушкин. Статия десета. „Борис Годунов”. - 27, 1983, № 10, 111.
Бенямин, Валтер. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. – 24, 1980, № 5, 117.
Бонфоа, Ив. Три есета („Цветя на злото”, „Пол Валери”, „Преводът на поезия”). - 30, 1986, № 4, 131.
Борхес, Хорхе Луис. Есета. - 31, 1987, № 2, 154.
Бютор, Мишел. Четири есета за романа. - 31, 1987, № 1, 156.
Валери, Пол. Въведение в метода на Леонардо да Винчи. – 24, 1980, № 2, 7.
Валери, Пол. Две есета („Положението на Бодлер”, „Казвах понякога на Стефан Маларме...”). - 30, 1986, № 9, 117.
Гадамер, Ханс-Георг. Относно проблематичността на естетическото съзнание. Неспособността за разговор. - 31, 1987, № 6, 81; 86.
Гарсиа Лорка, Федерико. Канте хондо (Древната андалуска песен). Люлчините песни. - 30, 1986, № 10, 135.
Дьоле, Флоранс. Малките форми в прозата след Едисон. - 33, 1989, № 5, 103.
Елиаде, Мирча. Остров, Евтаназиус. - 34, 1990, № 1, 130.
Енценсбергер, Ханс Магнус. Възникването на едно стихотворение. - 27, 1983, № 2, 126.
Енценсбергер, Ханс Магнус. Фуриите на Сесар Валйехо. - 32, 1988, № 10, 119.
Естебан, Клод. Присъствието и изгнанието (Пет есета). - 33, 1989, № 3, 101.
Зонтаг, Сузан. Две есета. - 33, 1989, № 8, 123.
Йонеско, Йожен. Из „Дневник на откъси”. – 35, 1991, № 1,173.
Камю, Албер. Нобелова реч. Морето отблизо (Корабен дневник). - 30, 1986, № 6, 125.
Камю, Албер. Разбунтувания човек. - 31, 1987, № 7, 115.
Канети, Елиас. Херман Брох. – 26, 1982, № 10, 90.
Киркегор, Сьорен. Из "Страх и трепет". - 34, 1990, № 6, 122.
Леви-Строс, Клод. Структура на митовете. - 32, 1988, № 4, 136.
Лосев, А.Ф. (Москва). Владимир Соловьов и неговото най-близко литературно обкръжение - 1989, № 2, 97.
Лукач, Георг. Студии върху Гьотевия „Фауст”. - 31, 1987, № 4, 102.
Ман, Катя. Моите ненаписани мемоари. - 30, 1986, № 2, 132. (Филипов, Борислав. За „Ненаписаните мемоари” и тяхната авторка. Въведение). - 30, 1986, № 2, 132.
Ман, Томас. Из „Размисли на един аполитичен“ . - 35, 1991, № 9, 109-125.
Ман, Томас. Из „Размисли на един аполитичен" (Продължение). - 35, 1991, № 10, 123-160.
Ман, Томас. За себе си. - 29, 1985, № 5. 117.
Ман, Томас. Писма. - 30, 1986, № 8, 121.
Минач, Владимир. Парадокси около изкуството. - 34, 1990, № 8, 104.
Нервал, Жерар дьо. Жак Казот. - 34, 1990, № 5, 133.
Ницше, Фридрих. Относно истината и лъжата в отвъдморален смисъл. Прев. Бисера Дакова. - 64, 2021, № 2, 121
Новалис. Цветен прашец. - 29, 1985, № 4, 129.
Ноел, Бернар. Есета. - 31, 1987, № 10, 99.
Ортега-и-Гасет, Хосе. Мисли за романа. - 28, 1984, № 1, 133.
Ортега-и-Гасет, Хосе. Четири есета. – 26, 1982, № 1, 122.
Павел Флоренски, Магичността на словото. - 35, 1991, № 9, 126-148.
Павлов, Иван. Йозеф Шкворецки – създател и рушител на митове. - 34, 1990, № 9, 108.
Рачева, Бисерка. Красотата като съпротива. Рилке за изкуството (Въведение). - 29, 1985, № 10, 120.
Рилке, Райнер Мария. Модерната лирика - 1989, № 10, 93.
Рилке, Райнер Мария. Писма. - 29, 1985, № 10, 125.
Рифатер, Майкъл. Из „Семиотика на поезията”. - 34, 1990, № 2, 109.
Ростовцев, Юрий (Москва). В търсене на собствен мироглед (Из беседите на А. Ф. Лосев). - 33, 1989, № 9, 104.
Солерс, Филип. Данте и прекосяването на писмото. - 35, 1991,№ 2, 160.
Стамболиев, Огнян). Полифонично митичното слово на Мирча Елиаде (бележки). - 34, 1990, № 1, 127.
Стейнър, Джордж. Език и мълчание. - 34, 1990, № 7, 141.
Тинянов, Юрий. За литературната еволюция. - 32, 1988, № 1, 144.
Уайлд, Оскар. Критикът като творец. - 25, 1981, № 1, 105.
Уайт, Кенет. Есета. - 27, 1983, № 1, 115.
Уайт, Кенет. Спокоен апокалипсис. - 32, 1988, № 5, 143.
Унамуно, Мигел де. За ерудицията и критиката. – 26, 1982, № 7, 94.
Унамуно, Мигел де. Рицарят на печалния образ. – 26, 1982, № 7, 84.
Хердер, Йохан Готфрид. Шекспир. - 29, 1985, № 1, 103.
Цвайг, Стефан. Монтен. - 27, 1983, № 8, 109.
Чапек, Карел. Есета. - 32, 1988, № 6, 124.
Шкворецки, Йозеф. Мисли на читателя на детективския жанр. - 34, 1990, № 9, 110.
Шкловски, Виктор. Из книгата „Художествената проза. Мисли и разбори”. - 31, 1987, № 8, 72.
Шлегел, Фридрих. Разговор за поезията. - 27, 1983, № 7, 114.
Шютц, Алфред. Дон Кихот и проблемът за реалността. - 27, 1983, № 5, 126.
Щайгер, Емил. Проблемът за обрата на стила. - 28, 1984, № 5, 109.

Из световното литературознание: Семиотика
Кръстева, Юлия. Из „Езикът, този непознат”. - 34, 1990, № 10, 135.
Мукаржовски, Ян. Изкуството като семиотичен факт. - 34, 1990, № 10, 130.

Томас Ман, Из „Размисли на един аполитичен“ . - 35, 1991, № 9, 109-125.

Павел Флоренски, Магичността на словото. - 35, 1991, № 9, 126-148.