Годишнини

1300 години българска държава
Георгиев, Емил. Основни етапи и течения в развитието на българската литература през Възраждането. – 24, 1980, № 5, 29.
Георгиев, Емил. Периодизация на развитието на българската литература от Освобождението на България от османско владичество до наши дни. - 25, 1981, № 2, 14.
Гюзелев, Васил. Възобновяването на българското царство в среднобългарската книжовна традиция. – 24, 1980, № 5, 22.
Димов, Георги. Основни моменти и тенденции в развитието на българската литературоведска мисъл от Освобождението до Първата световна война. - 25, 1981, № 1, 21.
Динеков, Петър. За историческото единство на българската литература. - 25, 1981, № 1, 9.
Добрев, Чавдар. Концепцията за човека и историята в „Антихрист” на Емилиян Станев. - 25, 1981, № 7, 21.
Карабелова-Панова, Магда. Исторически извори и историческа правда в „Старопланински легенди” от Йордан Йовков. - 25, 1981, № 10, 10.
Кьосев, Александър. Мотивът за древното в българската литература от 20-те години на XX в. - 25, 1981, № 10, 21.
Мечев, Константин. Старобългарско епическо сказание. - 25, 1981, № 9, 9.
Пикио, Рикардо (Италия). Мястото на старата българска литература в културата на средновековна Европа. - 25, 1981, № 8, 19.
Станчев, Красимир. Литературата на българите-католици през XVII - XVIII в. и преходът от Средновековие към Възраждане. - 25, 1981, № 3, 3.
Цанев, Георги. За характеологията на българския народ. - 25, 1981, № 2, 7.
Шишкова, Магдалена. Революционно-освободителните борби на българския народ, отразени в тетралогията на Димитър Талев. - 25, 1981, № 9, 3.

1100 години от смъртта на Методий
Богданов, Иван. Солунските братя и българската култура. - 29, 1985, № 6, 17.
Николова, Светлина. Делото на великия славянски просветител Методий. - 29, 1985, № 6, 3.

1100-годишнината на славянската писменост
Динеков, Петър. Делото на Кирил и Методий и развитието на старата българска литература. – 7, 1963, № 3, 45 – 59.

1050 години от смъртта на Климент Охридски
Георгиев, Емил. Писателят Климент Охридски. – 10, 1966, № 5, 137 – 147.

400 години от рождението на Уилям Шекспир
Тенев, Любомир. Хамлет. – 8, 1964, № 2, 98 – 122.

300 години от смъртта на Молиер
Паунова, Снежина. Молиер – творчество и проблеми. – 17, 1973, № 2, 97 – 113.
Узунова, Милка. Първо проникване на Молиер в България. – 17, 1973, № 2, 113 – 116.
220 години от написването на „История славянобългарска”
Коларов, Михаил. Паисий Хилендарски и Захарий Орфелин. - 26, 1982, № 9, 102.

250 години от рождението на Паисий Хилендарски
Динеков, Петър. Човекът в „Исторя славеноболгарская”. – 16, 1972, № 5, 3 – 15.

200-годишнината на „История славяноболгарская”
Ангелов, Боньо Ст. Българската литература по времето на Паисий. – 6, 1962, № 6, 58 – 69.
Георгиев, Емил. Паисий Хилендарски и идеологическите и литературни течения на неговата епоха. – 6, 1962, № 5, 105 – 119.
Девизиев, Иван. Пак за родното място на Паисий. – 6, 1962, № 6, 69 – 74.

200 години от рождението на А. С. Пушкин
Боева, Людмила. Християнски топоси в лириката на А. С. Пушкин. - 43, 1999, № 1, 31.
Илчева, Радослава. Медният конник: динамика на образа, или когато статуите оживяват. - 43, 1999, № 1, 44.
Манолакев, Христо. Адриан Прохоров между „дома” и „занаята”, или още веднъж за смисъла на „Майсторът на ковчези” от А. С. Пушкин. - 43, 1999, № 1, 62.
Димитров, Людмил. Химнът - страх и трепет. (Архетипни проекции на Пушкиновата малка трагедия „Пир по време на чума”). - 43, 1999, № 1, 84.

200 години от рождението на Неофит Бозвели
Димчева, Росица. Драматичното в диалозите на Неофит Бозвели. - 29, 1985, № 9, 3.

200 години от рождението на Е. Т. Хофман
Мирчев, Богдан Поезия и истина у Е. Т. Хофман. – 20, 1976, № 4, 103 – 115.

175 години от рождението на Гогол
Золотуски, Игор (Москва). Гогол в Москва. - 28, 1984, № 2, 106; № 3, 116.

170 години от рождението на Ю. И. Венелин
Минкова, Лиляна. Историята на една история. – 16, 1972, № 6, 82 – 97.

165 години от рождението и 100 години от смъртта на И. С. Тургенев
Анчев, Ангел. Тургенев и българската културна общественост. - 27, 1983, № 9, 3.
Павлов, Борис. Тургеневите „Стихотворения в проза” и „Малки поеми в проза” от Шарл Бодлер. - 27, 1983, № 9, 25.

165 години от рождението и 90 години от смъртта на Фридрих Енгелс
Стойков, Любомир. Фридрих Енгелс като литературен критик. - 29, 1985, № 8, 3.

150 години от рождението на Васил Левски
Александрова, Надежда. За Левски като човек и Левски като Апостол (Васил Левски през погледа на Захари Стоянов). - 31, 1987, № 9, 19.
Игов, Светлозар. Словото на Левски и българската литература. - 31, 1987, № 5, 9.
Радев, Радослав. Смъртта на Васил Левски - мит и реалност за литературата ни. - 31, 1987, № 6, 3.
Семов, Марко. И слънце, и знаме. - 31, 1987, № 5, 3.
Тахов, Георги. „Аз съм се обещал на отечеството си...”. - 31, 1987, № 4, 11.

150 години от рождението на Любен Каравелов
Георгиев, Любомир. Белетристиката на Любен Каравелов и българската народопсихология. - 29, 1985, № 1, 65.
Кунчев, Красимир. Фолклорни архитипове и влияния върху начина на повествуване в белетристиката на Любен Каравелов. - 29, 1985, № 1, 74.

150 години от рождението на В. Г. Белински
Димов, Георги. В. Г. Белински и някои въпроси на българската литературна критика през Възраждането. – 5, 1961, № 4, 61 – 89.

150 години от рождението на Л. Н. Толстой
Анчев, Ангел. Войната и нейните герои в творчеството на Лев Толстой и Йордан Йовков. - 22, 1978, № 9, 3.
Бочева, Милка. Някои тенденции в Толстоевата проза. - 22, 1978, № 9, 17.
Даскалов, Николай. Темата за Наполеон у Толстой и Жеромски. - 22, 1978, № 9, 27.

150 години от рождението на П. Р. Славейков
Анчев, Панко. Мотивът за смъртта в поезията на П. Р. Славейков. - 21, 1977, № 10, 65.
Баева, Соня. Две поколения-две епохи - Петко и Пенчо Славейкови. - 21, 1977, № 10, 48.

150 години от рождението на Григор Пърличев
Тзавелла, Христофор Тр. Аспекти на възрожденския творчески дух на Григор Пърличев. – 24, 1980, № 1, 3.

150 години от рождението на Г. С. Раковски
Жечев, Тончо. Раковски, Източният въпрос и българската Уния. – 15, 1971, № 2, 25 – 39.

150 години от рождението на М. Ю. Лермонтов
Бочева, Милка. Лермонтов в преводите на Вазов. – 8, 1964, № 6, 119 – 127.
Дудевски, Христо. Идейно-художественото формиране на Лермонтов. – 8, 1964, № 6, 111 – 119.

150 години от рождението на Ф. М. Достоевски
Пауновски, Иван. Положително прекрасният човек на Достоевски. По повод новото издание на романа „Идиот”. Бележки на преводача. – 15, 1971, № 5, 26 – 38.
Тонков, Петър. Велик художник и мислител. Съвременни проблеми на мирогледа, личността и творчеството му. – 15, 1971, № 5, 3 – 26.

150 години от рождението на Карл Маркс
Славов, Иван. Аспекти на Марксовия литературен стил. – 12, 1968, № 2, 3 – 18.

150 години от рождението на Некрасов
Цветков, Лазар. Спорът за Некрасов”. – 16, 1972, № 1, 3- 20

Към 150-годишнината на И. С. Тургенев
Цветков, Лазар. Тайната на Тургенев. – 13, 1969, № 1.

130 години от рождението на Иван Вазов
Панова, Снежина. „Моралната карта” на времето. – 24, 1980, № 6, 3.

130 години от гибелта на Пушкин
Георгиев, Емил. А. С. Пушкин и българите. – 11, 1967, № 2, 126 – 132.

125 години от рождението но Христо Ботев
Тодоров, Илия. Отново за автентичния текст на последното Ботево стихотворение. – 17, 1973, № 1, 19 – 40.
Унджиева, Цвета. Жанровите особености на „Това ни чака”. – 17, 1973, № 1, 40 – 48.

125 години от рождението на Йон Лука Караджале
Николова, Снежина. Йон Лука Караджале. - 21, 1977, № 2, 54.

120 години от рождението на Братя Миладинови
Дамянова, Румяна. Идеите на Братя Миладинови, отразени в писмата им. - 26, 1982, № 3, 10.
Начев, Венцеслав. Творци на българската обнова. - 26, 1982, № 3, 3.

120 години от рождението на Иван Шишманов
Димов, Георги. Иван Шишманов и западноевропейските литератури. - 26, 1982, № 8, 8.

120 години от рождението на Иван Вазов
Наг, Мартин. Стил и структура на „Под игото” или как е „стъкмен” романът „Под игото”. – 14, 1970, № 4, 17 – 29.
Факлиева, Елевтерия. Немските издания на романа „Под игото”. – 14, 1970, № 4, 29 – 42.
Цанев, Георги. Иван Вазов в развитието на българската литература. – 14, 1970, № 4, 3 – 17.

120 години от рождението на Алеко Константинов
Бъклова, Катя. „А идеали трябват...” (За гражданските позиции и общественополитическата дейност на Алеко Константинов). - 27, 1983, № 1, 19.

120 години от рождението на Димитър Благоев
Василев, Кирил. Велик теоретик на българското работническо движение. – 20, 1976, № 5, 3 – 22.
Димов, Георги. Българската марксическа теоретико-критическа мисъл и проблемите на социалистическата ни литература между двете световни войни. – 20, 1976, № 5, 22 – 48.

110 години от рождението на П. П. Славейков
Пантелеева, Нина. Естетическите възгледи на Славейков за същността на творчеството и своеобразието на твореца. – 20, 1976, № 4, 42 – 61.
Цанев, Георги. Пенчо Славейков – личност и творчество. – 20, 1976, № 4, 33 – 42.

110 години от рождението на Иван Вазов
Вълчев, Величко. Към изясняване на някои факти от биографията на Иван Вазов. – 4, 1960, № 3, 81 – 89.
Ничев, Боян. Поетът между близки. [Бележки върху Вазовото творчество сред югославските народи от миналия век]. – 4, 1960, № 3, 68 – 81.

110 години от рождението на Владимир Илич Ленин
Колевски, Васил. В. И. Ленин и някои проблеми на литературознанието. – 24, 1980, № 5, 3.

Пред 110 годишнината от рождението Георги Бакалов
Еленков, Константин. Парадокси на отрицанието. - 27, 1983, № 2, 3.

100 години от смъртта на Ламартин
Топенчаров, Владимир. Още сведения за Ламартин в България. – 13, 1969, № 3, 72 – 75.

100 години от рождението на Анатолий Луначарски
Петров, Здравко. Великият естет на революцията. – 20, 1976, № 1, 31 – 38.

100 години от смъртта на Братя Миладинови
Георгиев, Емил. Поетическата жътва на Константин Миладинов. – 17, 1973, № 2, 3 – 10.
Генов, Кръстьо. Фолклорното дело на Братя Миладинови в развитието на българската литература. – 5, 1961, № 6, 99 – 114.
Конев, Илия. Константин Миладинов и хърватският епископ Щросмайер. – 5, 1961, № 5, 117 – 129.
Леков, Дочо. Сборникът на Миладинови и неговата оценка в българския възрожденски периодичен печат. – 5, 1961, № 5, 105 – 117.

100 години от гибелта на Христо Ботев
Антова, Цветана, Елена Нончева. Неизвестни писма на Христо Ботев и Любен Каравелов. – 20, 1976, № 3, 3 – 6.
Дончев, Николай. Ботев във Франция и Италия. – 20, 1976, № 3, 70 – 74.
Калоянов, Анчо. Една новозаписана народна песен за Христо Ботев. – 20, 1976, № 3, 67 – 70.
Таринска, Стефана. Ботев и първият социалистически кръжок в Букурещ. – 20, 1976, № 3, 60 – 67.
Тодоров, Илия. В творческата лаборатория на Христо Ботев. – 20, 1976, № 3, 30 – 48.
Унджиева, Цвета. За един мотив и един образ във възрожденската поезия. – 20, 1976, № 3, 48 – 60.

100 години от рождението на Алеко Константинов
Димитрова, Елена. Някои сатирични и хумористични похвати във фейлетоните на Алеко Константинов. – 7, 1963, № 1, 66 – 85.

100 години от рождението на д-р К. Кръстев
Георгиев, Любен. Из дейността на д-р К. Кръстев. – 10, 1966, № 2, 65 – 96.

100 години от рождението на Т. Г. Шевченко
Рилски, Максим. Поетическият мироглед на Шевченко. – 5, 1961, № 2, 72 – 80.

100 години от Априлската епопея
Георгиев, Емил. Априлското въстание в славянските литератури. – 20, 1976, № 2, 52 – 70.
Георгиев, Любомир. Пръв опит да се напише роман за Априлското въстание. („Десетдневно царуване” от А. П. Шопов). – 20, 1976, № 2, 89 – 97.
Димов, Георги. Априлската епопея и националният литературен процес. – 20, 1976, № 2, 28 – 52.
Каранфилов, Ефрем. Художникът- Захари Стоянов. – 20, 1976, № 1, 12 – 31.
Леков, Дочо. Традициите на Каравелов и Ботев и българската революционна журналистика и публицистика по време на Априлското въстание. – 20, 1976, 3 2, 71 – 89.
Смоховска-Петрова, Ванда. Полски роман за Априлското въстание. („В зори” от Т. Т. Йеж). – 20, 1976, № 2, 97 – 110.

100 години от рождението на Георги Бакалов
Цанев, Георги. С ритъма на времето. – 17, 1973, № 6, 3 – 23.

100 години от рождението на В. И. Ленин
Анчев, Ангел. Гео Милев за Ленин и съветската литература. – 14, 1970, № 1, 16 – 24.
Дудевски, Христо. В. И. Ленин и българската литература. – 14, 1970, № 2, 6 – 17.
Каназирска, Маргарита. „За оногова, за когото вечно ще се говори. [Георги Бакалов и Ленин]. – 14, 1970, № 2, 17 – 31.
Кунчев, Влъчко. Лениновите естетически идеи и Георги Димитров за революционните процеси и литературата. – 14, 1970, № 1, 24 – 46.
Ламар. Спомен за Октомври и Ленин. – 14, 1970, № 2, 49 – 51.
Машински, Семьон. Съветското литературознание и темата „Ленин и Толстой”. – 14, 1970, № 2, 31 – 49.
Петров, Здравко. Ленин и проблемите на литературното наследство. – 14, 1970, № 1, 3 – 13.
Стоянов, Людмил. Социалната философия на Ленин – в световен мащаб. – 14, 1970, № 2, 3 – 6.
Цанев, Георги. Неизвестен превод на Лениново съчинение у нас. – 14, 1970, № 1, 13 – 16.

100 години от рождението на Г. П. Стаматов
Божков, Стойко. Г. П. Стаматов. – 13, 1969, № 2, 78 – 93.

100 години от рождението на Димитър Бояджиев
Коларов, Стефан. Между чаровния блян и трагичната безутешност. – 24, 1980, № 6, 16.

100 години от рождението на Йордан Йовков
Велева, Лидия. За някои промени във военната проза на Йовков. – 24, 1980, № 9, 25.
Георгиев, Станьо. Бележит майстор на художественото слово. – 24, 1980, № 9, 53.
Димитрова, Елена. Някои черти в творчеството на Йовков и Толстой. – 24, 1980, № 6, 26.
Колева, Дора. Проблемът за твореца и творчеството в художествената интерпретация на Йордан Йовков. – 24, 1980, № 9, 43.

100 години от рождението на Антон Страшимиров
Атанасова, Цветанка. Характерологични черти на националната ни психика в драмата на Страшимиров „Вампир”. – 16, 1972, № 3, 80 – 85.
Волен, Илия. Кръстникът. – 16, 1972, № 3, 73 – 80.
Николов, Константин. Кой е Страшимировият герой Васил Дългокосият от „Хоро”? – 16, 1972, № 3, 85 – 93.

100 години от рождението на Г. В. Плеханов
Натев, Атанас. Изтъкнат теоретик на литературата. – 1, 1957, № 1, 116 – 117.

100 години от смъртта на Г. С. Раковски
Димов, Георги. Георги Сава Раковски и развитието на българската литература. – 11, 1967, № 6, 82 – 101.

100 години от смъртта на Сент-Бьов
Дончев, Николай. Сент-Бьов в историята на френската литературна критика. – 13, 1969, № 5, 91 – 98.

100 години от рождението на П. П. Славейков
Баева, Соня. Пенчо Славейков в семейна среда. – 10, 1966, № 2, 54 – 55.
Витанов-Попкойчев, Петър. Спомен за Пенчо. – 10, 1966, № 2, 57 – 58.
Вълнарова, Нина. Моите спомени. – 10, 1966, № 2, 60 – 61.
Захариева, Ирина. Пенчо Славейков – популяризатор на руската литература в списание „Библиотека „Свети Климент”. – 10, 1966, № 2, 49 – 54.
Каравелова, Екатерина. Майката на Пенчо – Ирина Славейкова. – 10, 1966, № 2, 55 – 57.
Константинов, Георги. Баща ми в мен. – 10, 1966, № 2, 3 – 24.
Миланова, Радка. В домашен кръг. – 10, 1966, № 2, 61 – 62.
Михайлова, Стоянка. Пенчо Славейков за руските писатели и руската литература. – 10, 1966, № 2, 41 – 49.
Николаева, Еленка. Спомен за поета. – 10, 1966, № 2, 62 – 64.
Стефанов, Любомир. Някои страни от творческия акт и психологията на Пенчо Славейков. – 10, 1966, № 2, 24 – 33.
Тодоров, Ангел. Литературна среда и творчески образ. – 10, 1966, № 2, 33 – 41.
Тулешков, Георги. Пенчо Славейков в моите спомени. – 10, 1966, № 2, 57 – 58.
Хършева, Марийка. Спомен за моя братовчед. – 10, 1966, № 2, 64 – 66.

100 години от Освобождението на България
Димов, Георги. Българската литературно-теоритическа и критическа мисъл в годините непосредствено преди и след Освобождението. - 22, 1978, № 2, 28.
Радев, Иван. Освобождението и българската литература. - 22, 1978, № 2, 19.
Цанева, Милена. Иван Вазов и Освобождението на България. - 22, 1978, № 2, 3.

100 години от рождението на Асен Златаров
Генкова, Людмила,Баева, Свобода. Асен Златаров – с любов и верни критерии към литературата. - 29, 1985, № 6, 29.

100 години от рождението на Боян Пенев
Анчев, Панко. Боян Пенев. - 26, 1982, № 4, 9.
Балабанова, Христина. Боян Пенев и българското компаративно мислене. - 26, 1982, № 4, 18.
Константинова, Елка. Безсмъртното дело на Боян Пенев. - 26, 1982, № 4, 3.
Радев, Иван. Боян Пенев и Йован Скерлич. - 26, 1982, № 4, 27.

100 години от рождението на Гео Милев
Атанасова, Цветанка. Естетика на антиреализма (Гео Милев и сп. „Везни”). – 38, 1994, № 4, 65.
Деспотова-Цандер, Анастасия. „Главата ми - кървав фенер...” (Към темата за Първата световна война в творчеството на Гео Милев). – 38, 1994, № 4, 81.
Мицева, Стоянка. Докторската дисертация на Гео Милев. – 38, 1994, № 4, 89.

100 години от рождението на Георги Димитров
Коларов, Стефан. С величието на човека и вожда (Образът на Георги Димитров в българската поезия). - 26, 1982, № 5, 8.
Кунева, Виолета. Георги Димитров и прогресивната френска интелигенция. - 26, 1982, № 5, 26.
Славова, Маргарита. Образът на Георги Димитров и детско-юношеската проза. - 26, 1982, № 5, 20.
Цанев Георги. Георги Димитров за литературата. - 26, 1982, №5, 3.

100 години от рождението на Георги Райчев
Константинова, Елка. Георги Райчев. – 26, 1982, № 10, 27.

100 години от рождението на Димитър Полянов
Бояджиев, Христо. Предвестникът на идващата пролет. - 21, 1977, № 1, 52.

100 години от рождението на Димчо Дебелянов
Кирова, Милена. Символ и преживяване в „Легенда за разблудната царкиня” от Димчо Дебелянов. - 31, 1987, № 3, 18.
Кузмова, Катя. Дебеляновата елегия „Аз искам да те помня все така...”. - 31, 1987, № 3, 3.

100 години от рождението на Елин Пелин
Коларов, Радосвет. Бележки към поетиката на Елин Пелиновия разказ. - 21, 1977, № 7, 9.
Мешеков, Иван. Елин Пелин.(Фрагменти из непубликувана критическа студия). - 21, 1977, № 7, 50.
Русинов, Русин. Работата на Елин Пелин над езика в повестта „Гераците”. - 21, 1977, № 7, 32.

100 години от рождението на П. К. Яворов
Алксандрова, Надежда. Мястото на поемата „Нощ” в творческия път на П. К. Яворов. - 22, 1978, № 1, 27.
Гайдаров, Никола. Между живота и смъртта (Глава от книга под печат. Предисловие - Кръстьо Куюмджиев). - 22, 1978, № 1, 38.
Попов, Страхил. Личност и лирически изказ (опит за психосоциология на личността - лирически характер в поезията на П. К. Яворов). - 22, 1978, № 1, 8.

100 години от рождението на П. Ю. Тодоров
Попов, Страхил. Интерпретацията на мита за несретника в идилиите на Петко Ю. Тодоров. - 23, 1979, № 10, 7.

100 години от рождението на Ст. Л. Костов
Панова, Снежина. Комедийна фантазност и груба реалност. - 23, 1979, № 5, 8.

100 години от рождението на Теодор Траянов
Бенатова, Ирина (Киев). Мотивът Ботевата балада „Хаджи Димитър”, отразен в творчеството на Теодор Траянов, Гео Милев и Николай Хрелков. – 26, 1982, № 1, 73.
Илиев, Стоян. Теодор Траянов. – 26, 1982, № 1, 56.

100 години от рождението на Тодор Павлов
ЛМ - Делото на Тодор Павлов и нашата съвременност. - 34, 1990, № 2, 41.
Атанасов, Александър. Борбата а Тодор Павлов срещу лявото сектантство в БКП и в пролетарското революционно движение (1929 - 1932). - 34, 1990, № 2, 43.

100 години от рождението на Иван Д. Шишманов
Димов, Георги. Иван Д. Шишманов и българските писатели. – 6, 1962, № 3, 71 – 100.

100 години от рождението на А. П. Чехов
Лилиев, Николай. Антон Павлович Чехов като драматург. – 3, 1959, № 6, 97 – 107.

100 години от смъртта на Виктор Юго
Годон, Жан (Париж). Поемата „Клетниците”. - 29, 1985, № 7, 17.
Димов, Георги. Виктор Юго и България. - 29, 1985, № 7, 9.
Стефанова, Людмила. Виктор Юго- човекът и писателят. - 29, 1985, № 7, 3.

100 години от смъртта на Карл Маркс
Гранитски, Иван. Карл Маркс и литературната критика. - 27, 1983, № 3, 3.
Илиев, Велизар. Енгелс и Лесинг. - 27, 1983, № 3, 16.

100 години от смъртта на Любен Каравелов
Бъчваров, Михаил. Любен Каравелов - философско-социалистически възгледи. - 23, 1979, № 4, 17.

100 години от Съединението и Сръбско-българската война
Баева, Соня. Първи крачки в борбата за Съединение. - 29, 1985, № 10, 23.
Цанева, Милена. Българската литература и Сръбско-българската война. - 29, 1985, № 10, 3.

100 години от рождението на Максим Горки
Цветков, Лазар. Горки пред съвременността. - 12, 1968, № 2, 18 – 29.

Михаил Арнаудов на 95 години
Димов, Георги. Един дълголетен и плодотворен живот, отдаден на българознанието. – 17, 1973, № 5, 108 – 114.

95 години от рождението на Йордан Йовков
Парпулова, Любомира. Йордан Йовков и българският фолклор. – 19, 1975, № 4, 28 – 45.

90 години от Априлското въстание
Димов, Георги. Художествена летопис на Априлската епопея. – 10, 1966, № 3, 3 – 16.

Михаил Арнаудов на 90 години
Димов, Георги. Науката - призвание и съдба на един живот. – 12, 1968, № 5, 65 – 74.

90 години от рождението на Георги Бакалов
Цветков, Иван. Георги Бакалов и Максим Горки. – 7, 1963, № 6, 100 – 109.

90 години от рождението на Йордан Йовков
Димитрова, Елена. За психологическата характеристика у Йовков. – 14, 1970, № 6, 3 – 26.

90 години от рождението на Боян Пенев
Цанев, Георги. Боян Пенев и неговият дневник. – 16, 1972, № 3, 93 – 100.
Радев, Иван. Боян Пенев – изследвач на възрожденската литература. – 16, 1972, № 3, 100 – 119.

90 години от рождението на Георги Димитров
Авджиев, Желю. Марксически литературен критик и публицист. – 11, 1967, № 3, 59 – 75.
Гановски, Сава. Философско-методологически проблеми на изграждането на развитото социалистическо общество в Народна република България. – 16, 1972, № 3, 56 – 73.
Живков, Тодор. Безценен национален капитал. – 16, 1972, № 3, 3 – 6.
Йорданов, Христо. Щрихи от народния образ на Георги Димитров. – 16, 1972, № 3, 24 – 44.
Ламар. Мисли и спомени за Георги Димитров. – 16, 1972, № 3, 20 – 21.
Обретенов, Александър. Разкрепостяване на културата. – 16, 1972, № 3, 6 – 14.
Свиленов, Атанас. Георги Димитров - образ, вдъхновяващ и задължаващ. Анкети с Георги Караславов, Камен Калчев, Божидар Божилов, Блага Димитрова, Любен Станев. – 16, 1972, № 3, 44 – 56.
Спасов, Борис. Георги Димитров за културата и науката. – 16, 1972, № 3, 22 – 23.
Чолаков, Здравко. Големият дълг. Георги Димитров в художествената ни литература и ... „Литературни мечтания” за Димитров. – 16, 1972, № 3, 14 – 20.

90 години от рождението на Ст. Л. Костов
Димитрова, Елена. Ст. Л. Костов. – 13, 1969, № 1, 104 – 118.

90 години от рождението на В. И. Ленин
Горанов, Кръстьо. Ленинската теория на отражението и някои въпроси на художественото обобщение. – 4, 1960, № 2, 3 – 22.
Павлов, Тодор. Относно партийността на литературата. – 4, 1960, № 3, 3 – 20.

90 години от рождението на Тодор Павлов
Гранитски, Иван. Полемичен и проникновен дух. – 24, 1980, № 4, 3.

90 години от основаването на БКП
Ангелов, Стефан. Социалистическият хуманизъм в действие. - 25, 1981, № 6, 17.
Димов, Георги. Основателят на партията на българския революционен пролетариат Димитър Благоев - родоначалник и на българската марксическа литературна теория и критика. - 25, 1981, № 6, 5.

90 години от рождението на акад. Георги Цанев
Димов, Георги. Виден представител на съвременната ни литературна история и критика. - 29, 1985, № 9, 18.

90 години от рождението на Асен Разцветников
Чернокожев, Вихрен. Смехът на Разцветников. - 31, 1987, № 9, 3.

90 години от рождението на Владимир Маяковски
Радевски, Христо. Явлението Маяковски. - 27, 1983, № 9, 32.

90 години от рождението на Димчо Дебелянов
Георгиев, Любен. Елегичният свят на Димчо Дебелянов. - 21, 1977, № 3, 3.
Стефанов, Христо. Димчо Дебелянов в развитието на българската поезия. - 21, 1977, № 3, 20.

90 години от рождението на Дора Габе
Коларов, Стефан. „Да прегоря, да не оставя нищо след смъртта ...”-1978, № 8, 3.

90 години от рождението на Елисавета Багряна
Колева, Дора. Непресекващият извор на Багяновата поезия. - 27, 1983, № 4, 3.

90 години от рождението на Иван Мешеков
Йорданов, Александър. Литературнокритическите възгледи на Иван Мешеков. - 25, 1981, № 10, 37.

85 години от рождението на Георги Цанев
Попиванов, Иван. С взискателност и стабилна позиция. – 24, 1980, № 8, 3.

Дора Габе на 85 години
Сарандев, Иван. Биографично- творческа анкета с Дора Габе. – 17, 1973, № 4, 70 – 90.
Константинов, Константин. Йордан Йовков. – 4, 1960, № 6, 3 – 6.
Султанов, Симеон. Писма на Йордан Йовков до Николай Лилиев. – 4, 1960, № 6, 24 – 28.
Шалев, Димитър. Към историята на Йовковия Шибил и „Старопланински легенди”. – 4, 1960, № 6, 22 – 24.

85 години от рождението на Елисавета Багряна
Ликова, Розалия. Аспекти от поетическия свят на Елисавета Багряна. - 22, 1978, № 5, 3.

85 години от рождението и 60 години от смъртта на Христо Смирненски
Димитрова, Елена. Школуване на таланта (Смирненски и някои от любимите му учители). - 27, 1983, № 6, 13.
Иванова, Веска. Ръкописното наследство на Смирненски. – 27, 1983, № 6, 24.
Шопкин, Матей. „Аз много огън хвърлих по земята”. - 27, 1983, № 6, 9.

80 години от рождението на Йордан Йовков
Василев, Стефан. За някои трагични мотиви в Йовковото творчество. – 4, 1960, № 6, 6 – 22.

Елисавета Багряна на 80 години
Димитрова, Блага, Йордан Василев. Дни черни и бели. – 17, 1973, № 3, 3 – 24.

80 години от рождението на Никола Фурнаджиев
Сугарев, Едвин. Художественото майсторство на Никола Фурнаджиев в „Пролетен вятър”. – 27, 1983, № 5, 3-18.

80 години от рождението на Боян Пенев
Из кореспонденцията на Боян Пенев до Дора Габе. – 6, 1962, № 4, 80 – 95.

80 години от Илинденско-Преображенското въстание
Коларов, Стефан. Вдъхновяващата сила на народния подвиг. - 27, 1983, № 10, 3.
Спиридонов, Александър. Димитър Талев, Илинден и след това.. - 27, 1983, № 10, 18.

80 години от рождението на Г. Караславов
Велева, Лидия. За логиката на един образ. - 28, 1984, № 1, 3.
Коларов, Стефан. Сериозното творчество иска всеотдайност (Из разговорите ми с Г. Караславов). - 28, 1984, № 1, 23.

80 години от рождението на Камен Зидаров
Коларов, Стефан. Между жизнената правда и духовния устрем. - 27, 1983, № 1, 38.

80 години от рождението на Никола Вапцаров
Георгиев, Любен. Желязна воля за прогрес (Поетът в двубой с епохата). – 33, 1989, № 10, 14.
Попиванов, Иван. Духовното богатство на творческата личност. – 33, 1989, № 10, 3.

80 години от рождението на Светослав Минков
Стоянова, Людмила. Фантастичните гротеските на Светослав Минков. – 26, 1982, № 2, 30.

80 години от рождението на Христо Смирненски
Авджиев, Желю. Белетристът Смирненски. - 22, 1978, № 10, 32.
Даскалов, Николай. Христо Смирненски и Иржи Волкер. - 22, 1978, № 10, 8.
Иванова, Веска. Сатирата на Смирненски. - 22, 1978, № 10, 21.

80 години от рождението на Христо Радевски
Петров, Здравко. Партиен поет. - 27, 1983, № 10, 40.

80 години от смъртта на Алеко Константинов
Бъклова, Катя. Фейлетонистът Алеко Константинов. - 21, 1977, № 4, 62.
Елевтеров, Стефан. Проблемът за единството на образа и единството на произведението в „Бай Ганьо”. - 21, 1977, № 4, 49.

Людмил Стоянов на 80 години
Динеков, Петър. Пътят на Людмил Стоянов. – 12, 1968, № 3, 18 – 35.

Георги Цанев на 80 години
Авджиев, Желю. Забележително литературно дело. – 19, 1975, № 5, 3- 24.
Цанев, Георги. Среща с миналото. Откъси. – 19, 1975, № 5, 24 – 49.

Тодор Павлов на 80 години
Димов, Георги. Тодор Павлов – войнстващ теоретик на изкуството и литературовед. – 14, 1970, № 1, 46 – 59.

Николай Лилиев на 75 години
Куюмджиев, Кръстьо. Николай Лилиев. – 4, 1960, № 4, 94 – 104.

75 години от рождението и 50 години от смъртта на Христо Смирненски
Еленков, Константин. Живопис и звукопис в поезията на Смирненски. – 17, 1973, № 6, 23 – 35.

75 години от рождението на Н. Вапцаров
Велчев, Петър. Испанският цикъл на Вапцаров. - 28, 1984, № 9, 3.
Каменов, Йордан. Никола Вапцаров във вестник „Литературен критик”. - 28, 1984, № 9, 27.

75 години от рождението на Георги Караславов
Спиридонов, Александър. Крупен социалистически реалист. - 23, 1979, № 2, 3.
Тахов, Георги. Георги Караславов: Житие и литература. - 23, 1979, № 2, 13

Людмил Стоянов на 75 години
* * * Едно голямо творческо и гражданско дело. – 7, 1963, № 2, 95 – 98.

Георги Цанев на 75 години
Жечев, Тончо. Георги Цанев. – 14, 1970, № 4, 114 – 120.

Тодор Павлов на 75 години
Вдъхновен философ и литературовед. – 9, 1965, № 1, 138 – 140.

Ламар на 70 години
Шишкова, Магдалена. Верността на поета – 12, 1968, № 1, 104 – 108.

70 години от рождението на Д. С. Лихачов
Динеков, Петър. Дмитрий Сергеевич Лихачов и новите пътища в литературознанието. – 20, 1976, № 8, 9 – 18.

Илия Волен на 70 години
Колева, Дора. За някои моменти в творческото развитие на Илия Волен. [По непубликувани творби]. – 19, 1975, № 6, 81 – 87.

Тодор Павлов на 70 години
Димов, Георги. Бележит марксист-естет и литературовед. – 4, 1960, № 1, 83 – 90.

Людмил Стоянов на 70 години
Исаев, Младен. Людмил Стоянов. – 2, 1958, № 1, 118 – 119.

Георги Цанев на 70 години
Младостта и зрелостта на критика. – 9, 1965, № 5, 112 – 115.

70 години от рождението на Емил Георгиев
Конев, Илия. Емил Георгиев и българското сравнително литературознание. – 24, 1980, № 1, 36.

70 години от рождението на Петър Динеков
Петканова-Тотева, Донка. Един щастлив юбилей. – 24, 1980, № 10, 18.

70 години от рождението на Младен Исаев
Коларов, Стефан. Човешката песен на поета. - 21, 1977, № 6, 6.
Младен Исаев пред „Литературна мисъл”-1977, № 6, 3.

Пред 70-годишнината от рождението на Никола Вапцаров
Кирков, Димитър. Личността на Вапцаров. - 23, 1979, № 7, 3.

70 години от рождението на Никола Вапцаров
Велчев, Петър. Поетичният свят на Вапцаров. - 23, 1979, № 8, 34.
Коларов, Радосвет. Разговорност и риторика в поезията на Вапцаров. - 23, 1979, № 8, 60.
Ликова, Розалия. Вапцаров - черти от поетиката му. - 23, 1979, № 8, 10.

70 години от рождението на Димитър Димов
Георгиев, Любен. Отново за романа „Тютюн”. - 23, 1979, № 6, 3.

70 години от рождението на Емилиян Станев
Анчев, Панко. Национален характер и историческа съдба в романа „Иван Кондарев”. - 21, 1977, № 2, 13.
Емилиян Станев пред „Литературна мисъл”-1977, № 2, 3.
Игов, Светлозар. Увод към поетиката на Емилиян Станев. - 21, 1977, № 2, 6.
Йовева, Румяна. Принципи на структуриране на образите в историческите романи на Емилиян Станев. - 21, 1977, № 2, 22.

70 години от рождението на др. Тодор Живков
ЛМ - Бележит ръководител марксист-ленивец. - 25, 1981, № 8, 3.

70 години от рождението на Пантелей Зарев
ЛМ - Вместо приветствие. - 25, 1981, № 10, 3.
Еленков, Константин. Неуморната съвест на призванието. - 25, 1981, № 9, 22.

70 години от рождението на Михаил Шолохов
Дудевски, Христо. Михаил Шолохов и българската литература. – 19, 1975, № 2, 68 – 72.

70 години от Великата Октомврийска социалистическа революция
Борев, Юрий (Москва). Духовният опит на съветската литература и изкуство. - 31, 1987, № 8, 22.
Гранитски, Иван. Ленин за литературата. - 31, 1987, № 8, 3.
Козлуджов, Запрян. Проблемът за сказа в съветското литературознание от 20-те години. - 31, 1987, № 8, 35.
Колевски, Васил. Статиите „Партийна организация и партийна литература” от В. И. Ленин и „Из кой път” от Г. Димитров. Типология и влияние. - 31, 1987, № 8, 9.
Кулева, Ася. За нравствените устои на живота („Прощаване с Матьора” и „Пожарът” на Валентин Распутин). - 31, 1987, № 8, 56.
Панайотов, Пламен. „Хулио Хуренито” от Иля Еренбург в контекста на две философско- литературни традиции. - 31, 1987, № 8, 45.

70 години от рождението на Христо Смирненски
Божков, Стойко. Христо Смирненски и естетиката на модернизма. – 12, 1968, № 6, 27 – 38.
Димитрова, Елена. Някои черти от майсторството на Смирненски. – 12, 1968, № 6, 62 – 68.
Дудевски, Христо. Първи поетични отгласи на Октомври. Христо Смирненски и неговите предходници. – 12, 1968, № 6, 75 – 81.
Иванова, Веска. Обществената и партийна дейност на Смирненски. – 12, 1968, № 6, 68 – 75.
Колевски, Васил. От критически към социалистически реализъм. – 12, 1968, № 6, 38 – 62.

65 години от рождението на Христо Смирненски
Божков, Стойко. Утвърждаващата сила на поетическите образи в лириката на Смирненски. – 7, 1963, № 6, 15 – 28.
Дудевски, Христо. Христо Смирненски и пролеткулта. – 7, 1963, № 6, 28 – 34.
Матев, Павел. Знаменосец на нашата социалистическа литература. – 7, 1963, № 6, 3 – 15.

60 години от рождението на Никола Вапцаров
Йорданов, Христо. Себежертвата – висш хуманизъм.13, 1969, № 6, 22 – 47.

Орлин Василев на 60 години
Георгиева, Елена. Творческото дело на Орлин Василев. – 9, 1965, № 1, 141 – 144.
Йорданов, Христо. С тревожния пулс на времето. – 9, 1965, № 1, 140 – 141.

60 години от рождението на Христо Смирненски
Георгиев, Любен. Архитект на стиха. Бележки за поетическото майсторство на Смирненски. – 2, 1958, № 5, 42 – 70.
Зарев, Пантелей. Стилното разнообразие в творчеството на Смирненски. – 2, 1958, № 5, 3 – 23.
Цанев, Георги. Художественият метод на Христо Смирненски. – 2, 1958, № 5, 23 – 42.
Стойко Божков. Образът на гладиатора у Байрон, Лермонтов и Смирненски. – 2, 1958, № 5, 70 - 79.

Две шестдесетгодишнини
Димов, Георги. Писател на българското село [Крум Григоров]. – 13, 1969, № 5, 84 – 91.
Константинова, Елка. Неотменно по пътя на реализма [Стоян Даскалов]. – 13, 1969, № 5, 79 – 84.

Борис Делчев на 60 години
Василев, Йордан. Пътят на критика. – 14, 1970, № 1, 116 – 121.

Петър Динеков на 60 години
Ничев, Боян. Проникновен изследовател. – 14, 1970, № 5, 130 – 135.

Ефрем Каранфилов на 60 години
Свиленов, Атанас. Зряло творческо дело. – 19, 1975, № 6, 87 – 94.

Георги Караславов на 60 години
Зарев, Пантелей. Крупен художник-реалист. – 8, 1964, № 1, 83 – 88.

Ламар на 60 години
Дудевски, Христо. Ламар. – 2, 1958, № 1, 119 – 120.

ЛМ. Емилиян Станев на 60 години. – 11, 1967, № 1, 128 – 133.

60 години от рождението на Михил Шолохов
Цветков, Иван. Шолохов и ние. – 9, 1965, № 3, 100 – 118.

60 години Институт за литература
Кунчева, Рая. Институтът за литература при БАН и литературознанието като отговорност. – 53, 2009, № 1, 4.

60 години от Великата октомврийска социалистическа революция
Георгиев, Любен. Историческите корени на нашата общност (при Димитрий Лихачов). - 21, 1977, № 10, 25.
Георгиев, Любен. Съветски литературоведи пред „Литературна мисъл”. - 21, 1977, № 5, 3.
Зарев, Пантелей. Октомврийската революция на нашата култура. - 21, 1977, № 10, 3.
Каназирска, Маргарита. Измеренията на творческите взаимовръзки. - 21, 1977, № 10, 30.
Пачев, Илия. А. В. Луначарски и някои въпроси на теорията на социалистическия реализъм. - 21, 1977, № 10, 17.
Радевски, Христо. Октомври и българската литература. - 21, 1977, № 10, 14.

60 години от рождението на Богомил Райнов
Добрев, Чавдар. Поезията на Богомил Райнов. - 23, 1979, № 9, 3.
Стефанов, Христо. Новата проза на Богомил Райнов. - 23, 1979, № 9, 23.

60 години от рождението на акад. Георги Джагаров
Колева, Дора. Поезията е неуморно сражение за човека. - 29, 1985, № 7, 47.

60 години от рождението на Николай Хайтов
Великов, Димитър. В безкрайния свят на човека. - 23, 1979, № 10, 21.

Тодор Живков на 60 години
Верен ученик на Благоев и Димитров. – 15, 1971, № 4, 3 – 11.

Пантелей Зарев на 60 години
Димов, Георги. Търсенията и завоеванията на литературоведа марксист. – 15, 1971, № 5, 131 – 151.

60 години от Септемврийското въстание
Иванова, Величка. Баладичното в септемврийската лирика на Асен Разцветников и Никола Фурнаджиев. - 27, 1983, № 7, 62.
Коларов, Радосвет. Наблюдения върху времето и пространството в романа „Хоро” от Антон Страшимиров. - 27, 1983, № 7, 32-61.
Коларов, Стефан. Септември 1923 и българската литература. - 27, 1983, № 7, 16-31.
Кьосев, Александър. Идеята за родното в септемврийската поезия и нейният литературнокритически контекст. - 27, 1983, № 7, 16.
Митова, Катя. За литературната традиция в българската и полската поезия между двете световни войни. - 27, 1983, № 7, 69.

60 години от създаването на СССР
Каназирска, Маргарита. Към проблема за епичното в романите „Иван Кондарев” на Емилиян Станев и „Тихият Дон” на Михаил Шолохов. – 26, 1982, № 9, 69.
Колевски. Васил. Максим Горки - теоретик на социалистическия реализъм. – 26, 1982, № 9, 30.
Кузнецов, Феликс (Москва). Неокончателни изводи. – 26, 1982, № 9, 3.
Райнова, Маргарита. Художествената интерпретация на образа на Емелян Пугачов в руската съветска литература. – 26, 1982, № 9, 38.
Шейтанов, Тончо. Прозата на Василий Щукшин и традициите на руската класическа литература. – 26, 1982, № 9. 55.

50 години от рождението на Никола Вапцаров
Ничев, Боян. Идеен свят и художествен стил в поезията на Вапцаров. – 3, 1959, № 6, 3 – 19.
Цветков, Иван. Вапцаров и Горки. – 3, 1959, № 6, 19 – 29.

Веселин Андреев на 50 години
Йорданов, Христо. Младост с красотата на подвига. – 12, 1968, № 1, 108 – 112.

Стоян Каролев на 50 години
Константинова, Елка. Суверенна критическа мисъл. – 15, 1971, № 2, 109 – 112.

50 години от рождението на Васил Воденичарски
Йорданов, Христо. Светлината на един от строя на безсмъртните. – 12, 1968, № 1, 112 – 115.

Тодор Павлов. За 50-годишна литературна, научна и обществено-политическа дейност
Стоянов, Людмил. Бележит хуманист на нашето време. – 1, 1957, № 1, 115 – 116.

50 години от смъртта на Л. Н. Толстой
Димов, Димитър. Толстой и нашата съвременност. – 4, 1960, № 5, 13 – 16.
Караславов, Георги. Първа „среща” с Лев Толстой. – 4, 1960, № 5, 7 – 10.
Стоянов, Людмил. Живот-епопея. – 4, 1960, № 5, 3 – 7.
Талев, Димитър. Лев Толстой в моята памет. – 7, 1960, № 5, 10 – 13.

50 години от рождението на Пеньо Пенев
Коларов, Стефан. Барабанчикът от строителните скели. – 24, 1980, № 5, 52.

50 години сп. „Литературна мисъл”
Василев, Йордан. „Литературна мисъл: Опит за портрет на списанието като човек. – 51, 2007, № 1, 12.
Кирова, Милена, Клео Протохристова, Благовест Златанов. Хуманитарната периодика (По случай 50 години сп. „Литературна мисъл”). – 51, 2007, № 1, 5.
Цанков, Георги. Изповедник на българските литературоведи. – 51, 2007, № 1, 21.

Великата октомврийска революция
Божилов, Божидар. Ехото на Октомври в българската поезия. – 1, 1957, № 5, 28 – 42.
Дудевски, Христо. Октомврийската революция и съветската литература по страниците на трудовия печат от 20-те години. – 1, 1957, № 5, 42 – 53.
Радевски, Христо. Диханието на Октомври. – 1, 1957, № 5, 11 – 19.
Стоянов, Людмил. Нова епоха. – 1, 1957, № 5, 3 – 11.
Цанев, Георги. Октомврийската революция и българската литература. – 1, 1957, № 5, 19 – 28.

50-годишнинатана Великия Октомври
Анчев, Ангел. Николай Хрелков и проникването на съветската литература у нас през 20- те години. – 11, 1967, № 5, 147 – 153.
Георгиев, Емил. Великият Октомври - преломен момент в развитието на славянските литератури. – 11, 1967, № 4, 95 – 109.
Григоров, Крум. Тя се загнезди в мен още в детските години. – 11, 1967, № 5, 12 – 14.
Зарев, Пантелей. Октомврийската революция и промяната на художественото съзнание в българската литература на 20-те години. – 11, 1967, № 5, 18 – 43.
Йорданов, Христо. Великата октомврийска социалистическа революция и развитието на българската литература. – 11, 1967, № 3, 102 – 125.
Колевски, Васил. Съветската литература в „Изкуство и критика”. – 11, 1967, № 2, 111 – 126.
Кунчев, Влъчко. Ленинският подход на Георги Димитров към литературата и изкуството. – 11, 1967, № 5, 125 – 147.
Ламар. Мисли за свободата. – 11, 1967, № 5, 7 – 8.
Манов, Емил. Мой празник. – 11, 1967, № 5, 14 – 16.
Марангозов, Николай. Русия въжделена. – 11, 1967, № 5, 8 – 12.
Натев, Атанас. Етодологическата дилема пред съвременното литературознание. Паралелни проблеми в развоя на съветското и българското литературознание. – 11, 1967, № 5, 43 – 69.
Озеров, Виталий (Москва). В историческа проекция. От позициите на марксизма-ленинизма. – 11, 1967, № 2, 101 – 111.
Павлов, Любомир. Октомври и проблемът за литературните връзки. – 11, 1967, № 5, 113 – 125.
Радевски, Христо. Октомри в моя живот. – 11, 1967, № 5, 6 – 7.
Стоев, Генчо. Любов, получена по наследство. – 11, 1967, № 5, 16 – 18.
Стоянов, Людмил. Влиянието на Октомври въру развитието на българската литература. – 11, 1967, № 5, 3 – 6.
Храпченко, М. Б. Октомврийската революция и творческите принипи на социалистическата литература. – 11, 1967, № 5, 81 – 113.
Царев, Георги. Октомврийската революция и търсене на нови пътища в българската литература. – 11, 1967, № 5, 69 – 81.

50 години от Септемврийското въстание
Авджиев, Желю. „Дълбока кървава бразда” в българската литература. – 17, 1973, № 4, 7 – 30.
Илиев, Атанас. Първите и последните стъпки на Гео Милев. – 17, 1973, № 4, 43 – 59.
Савов, Христо В. Духовният облик на Сергей Румянцев. – 17, 1973, № 4, 59 – 70.
Септемврийска литература. – 17, 1973, № 4, 3 – 7.
Цанева, Милена. Никола Фурнаджвиев и Септември 1923. – 17, 1973, № 4, 30 – 43.

Към 40-годишнината от социалистическата революция в България
Балчева, Евелина. Романът на Павел Вежинов „Нощем с белите коне”. - 28, 1984, № 5, 11.
Бумбалов, Любен. Наблюдения върху творчеството на Димитър Вълев. - 28, 1984, № 3, 22.
Касабова, Благовеста. Състояние и проблеми на съвременната белетристика за деца и юноши. - 28, 1984, № 7, 3.
Константинова, Елка. Съвременната българска фантастична литература. - 28, 1984, № 6, 23.
Пантелеева, Нина. Търсачи на „Златното руно” (70 години от рождението на А. Гуляшки). - 28, 1984, № 5, 3.

40 години от социалистическата революция в България
Беляева, Сабина. Жизнетворческата активност на героя. - 28, 1984, № 8, 34.
Димов, Георги. Развитие на литературознанието в социалистическа България. - 28, 1984, № 8, 78.
Райков, Сергей. Фронт на неизвестността. - 28, 1984, № 8, 13; № 9, 56.
Филчев, Петър. Героят в драматургията – концепция и естетическа реалност. - 28, 1984, № 8, 56.

40 години от победата над хитлерофашизма и японския милитаризъм
Григоров, Георги М. Българските поети през Отечествената война. - 29, 1985, № 5, 17.
Пенчев, Георги. Цвете до старата каска. (Размисли за родолюбието през годините на Отечествената война, отразено в нашата поезия). - 29, 1985, № 5, 3.
Цветков, Иван. Лириката на Александър Твардовски. - 29, 1985, № 5, 25.

30 години свободно литературно развитие
Бояджиева, Ваня. Развитието на българската драматургия през тридесетилетието. – 18, 1974, № 4, 27 – 31.
Димов, Георги. Проблеми на литературознанието в социалистическа България. – 18, 1974, № 4, 50 – 65.
Жечев, Тончо. Девети септември и развитието на българския роман. – 18, 1974, № 4, 9 – 15.
Колевски, Васил. Партията и литературата. – 18, 1974, № 4, 3 – 9.
Константинова, Елка. Кръстьо Куюмджиев. Тридесет години българска повест и разказ. – 18, 1974, № 4, 3 – 40.
Петров, Здравко. Тридесет години социалистическа поезия. – 18, 1974, № 4, 15 – 27.
Янков, Николай. Детската литература през последните тридесет години. – 18, 1974, № 4, 40 – 50.

Пред 30-годишнината от априлския пленум и XIII конгрес на БКП
Василев, Михаил. Априлският спор в печата за пътя на литературата. - 30, 1986, № 1, 10.
Василев, Михаил. Априлският спор в печата за пътя на литературата (Продължение). - 30, 1986, № 2, 18.
Зарев, Пантелей. XIII конгрес и духовният напредък. - 30, 1986, № 6, 3.
Колевски, Васил. Теоретичното наследство на В.И Ленин и проблемите на социалистическия реализъм. - 30, 1986, № 2, 3.
Обретенов, Александър. „Априлската линия на партията е пряко продължение на Димитровия курс...” - 30, 1986, № 3, 3.
Попиванов, Иван. Естетически проблеми на социалистическия реализъм. - 28, 1984, № 3, 3.
Райков, Сергей. Патосът на преодоляването. - 28, 1984, № 6, 3.
Спасов, Иван. Марий Ягодов – националносамобитен белетрист. - 28, 1984, 7, 18.
Спиридонов, Александър. Слав Хр. Караславов. - 28, 1984, № 4, 3.
Стайков, Димитър. Мит и пародии в театъра на Йордан Радичков (Седми национален преглед на българската драма и театър). - 28, 1984, № 3, 19.

Четвърт век литература на социалистическия реализъм
Илиев, Стоян. Лаборатория за съвременно мислене. – 13, 1969, № 2, 10 – 48.
Колевски, Васил. Проблеми на социалистическия реализъм в българската литература (1949- 1955). – 13, 1969, № 3, 23 – 51.
Кунчев, Влъчко. Литературата и новата действителност. (1944-1949) – 13, 1969, № 3, 3 – 23.

25 години от Априлския пленум на ЦК на БКП
Вучков, Юлиан. Тенденции в българската драматургия след Априлския пленум. - 25, 1981, № 9, 45.
Коларов, Стефан. По априлската магистрала на живота и времето. - 25, 1981, № 4, 35.
Цанков, Георги. Априлският дух на съвременната българска проза. - 25, 1981, № 4, 24.

20 години от Априлския пленум
Жечев, Тончо. Историческият роман след Априлския пленум. – 20, 1976, № 2, 12 – 28.
Петров, Здравко. Априлският път. – 20, 1976, № 2, 3 – 12.

20 години Институт за литература при Българска академия на науките
Божков, Стойко. Двадесетгодишната дейност на Института за литература. – 12, 1968, № 3, 3 – 18.

15 години от смъртта на Демян Бедни
Дудевски, Христо. Демян Бедни у нас. – 4, 1960, № 2, 73 – 93.

10 години от речта на Тодор Живков пред XVI отчетно-изборна конференция на столичната организация ДКМС
Зарев, Пантелей. Годишнини. - 25, 1981, № 1, 3.
Каранфилов, Ефрем. Задачите на литературната критика. - 23, 1979, № 3, 3.
Петков, Здравко. Отговорността на критиката. - 23, 1979, № 3, 8.

Десет години списание „Обзор”
Посланик на българската култура. - 21, 1977, № 6, 86.

1979 - Международна година на детето
Парашкевов, Петър. В преддверието на детската литература в Европа и у нас. - 23, 1979, № 6, 38.
Серафимов, Иван. Проблемът за доброто и злото в детството. - 23, 1979, № 6, 30.
Янев, Симеон. Зараждане и основи на българската детско-юношеска проза. - 23, 1979, № 3, 23.

Една година от смъртта на Минко Николов
Каролев, Стоян. Минко Николов. – 12, 1968, № 1, 114 – 117.