Етичен кодекс

Общи правила и етичен кодекс

Списание Литературна мисъл е водещото българско литературоведско издание. ЛМ се придържа към нормите на поведение и международните стандарти, установени от Комитета за етичност на публикациите (CommitteeonPublicationEthics (COPE) - Кодекс за поведение и оптимални указания за редактори на списания (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодекс за поведение за издатели на списания (Code of Conduct for Journal Publishers).

1. Публикуване и авторство

Авторите, които предлагат статии на ЛМ, декларират, че те са оригинален техен труд, не съдържат неверни данни, не са публикувани по-рано и не са преписани (изцяло или частично) от други автори. Статиите трябва да цитират всички източници, които използват. Публичното разпространяване на кореспонденцията между авторите, редакторите и рецензентите е нежелана.

Нежелано е повторното публикуване (на хартия или онлайн) на същия текст на същия език. Нарушаването на професионалния етичен кодекс – плагиатство, използване на неверни сведения, неоснователни претенции за авторство – няма да бъдат толерирани.

2. Отговорност на авторите

Авторите са ангажирани в процесът на рецензиране и се задължават да поправят забелязаните неточности. Авторите не могат едностранно да оттеглят статия, която вече е приета от редакцията.

3. Рецензиране и отговорност на рецензентите

ЛМ се ангажира да се придържа към високите научни стандарти чрез  двойно анонимно рецензиране и принципност. Рецензентите се задължават обективно да оценяват научния принос на статиите, да посочват необходимите за темата научни трудове, които не са цитирани от авторите. Рецензентите се придържат към пълна строга конфиденциалност и не споделят с други лица своите оценки.

4. Отговорност на редакторите

Редакторите на ЛМ отговарят за качеството на публикуваните статии и имат пълно право да отхвърлят или приемат предлаганите текстове. Редакторите се задължават да реагират адекватно, когато забележат некоректно отношение към публикувани или непубликувани трудове. Решенията на редакторите се основават единствено на качествата на предлаганите текстове, на тяхната оригиналност, на приносите им и на принадлежността им към тематиката на списанието. Редакторите избират подходящи рецензенти, които не са в някакъв конфликт на интереси с автора или статията му, и ги информират за техните задачи. Редакторите информират авторите за препоръките на рецензентите.

Редакторите на ЛМ запазват анонимността на рецензентите и рецензираните ръкописи и запазват конфиденциалността на кореспонденцията си с авторите и рецензентите.

5. Редакторска етика

Редакторите отговарят за спазването на издателската етика. Те насърчават спазването е и отхвърлят проявите на отклонения от нея; от тях се очаква и да информират сътрудниците на списанието за нея. Редакторите не допускат публикуването на плагиатство или умишлено неточни сведения. Те се придържат към правилата на академизма и съдействат за реализиране на основателните препоръки. Решенията на редакторите за приемане или отхвърляне на дадена статия се основават на нейните качества, на интересите на читателите, а не на някаква икономическа или политическа полза.

Редакторите и рецензентите спазват строга конфиденциалност. Списанието не разкрива рецензентите и съдържанието на предлаганите ръкописи на други лица извън процеса на рецензиране. От всички лица, ангажирани в издателския процес – редактори, рецензенти, автори и технически персонал на списанието – се очаква да уважават основните стандарти за професионална толерантност и уважение.

Publication Agreement

 

Ethics and publication general rules

Literaturna missal is the leading Bulgarian periodical in the field of literary studies. LM behaves in accordance with the codes of conduct and international standards established by the Committee on Publication Ethics (COPE) - Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and Code of Conduct for Journal Publishers.

1. Publication and authorship

Authors, submitting an article to LM, declare that it is their original research, it does not contain any fraudulent data, it has not been published before and it has not been copied or plagiarized in whole or in part from other authors’ work. Papers published in LM should cite original references whenever previously published work is quoted or is directly relevant to the presented results. Public dissemination of the referee reports and the editorial correspondence by the authors is inappropriate.

Any infringements of professional ethical codes, such as plagiarism, fraudulent use of data, bogus claims of authorship, will not be tolerated by the editors.

2. Author’s responsibilities

Authors are obliged to participate in the peer review process and to provide corrections of mistakes. The author cannot withdraw a paper after it has been accepted.

3. Peer review and responsibility for the reviewers

LM is committed to maintaining high standards through a rigorous double-blind peer-review together with strict ethical policies. The reviewers are responsible for evaluating the scientific contribution, they are expected to provide an objective judgment. Reviewers should point out relevant published work which is not cited by the authors. Reviewers also must keep strict confidentiality; the reviewed articles and the contents of referee correspondence must not be shared with other parties. 

4. Editorial responsibilities

LM editors ensure the quality of the published work, they have complete responsibility and authority to reject/accept an article. Editors are obliged to act if they suspect misconduct concerning both published and unpublished work. Editors decisions should be based only on the paper’s importance, originality and clarity and its relevance to the remit of the journal. Editors should have no conflict of interest with respect to articles they reject/accept. Editors provide guidance to the reviewers. Appropriate reviewers are selected for submissions. Editors require reviewers to disclose any potential competing interests before agreeing to review a submission. The editors promote the publication of corrections, clarifications, retractions, and apologies when needed.

LM editors preserve the anonymity of the reviewers, treat confidentially the articles while under review, keep confidential the correspondence with reviewers and the authors.

5. Publishing ethics issues

LM editors are responsible for safeguarding the publishing ethics. They encourage responsible behavior and discourage misconduct, also they are expected to educate the researchers about publication ethics. They must not allow plagiarism or fraudulent data to be published. They maintain the integrity of the academic record. Provide guidelines for retracting articles, publish corrections, clarifications, and apologies when necessary. They preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards. The editorial decisions on which articles to publish are based on the quality and suitability of the article for the readers rather than for immediate financial or political gain.

LM editors and referees work under the conditions of strict confidentiality. The journals and their editors will not reveal the identity of referees or the contents of peer review correspondence to individuals outside of the respective peer review process. All the people involved in the publication process - including editors, referees, authors and journal staff members - are expected to respect the basic standards for professional tolerance and respect.