За нас

Списание "Литературна мисъл" публикува статии, разглеждащи проблеми от областта на литературната теория, история, критика и компаративистика. Списанието публикува текстове на български и английски език.
Технически изисквания към текстовете.

The periodical Literaturna misal is publishing articles dealing with literary theory, history, criticism, and comparative studies. It is also interested in cultural studies, Balkan studies, and all similar fields in humanities.

Articles in Bulgarian and English are welcomed.
Stylesheet