Issue 2, 1993


Литературна мисъл,  2, 1993
Пламен Антов
Институт за литература, БАН
Надя Данова
Institute for Balkan Studies, BAS
Рая Заимова
Институт за балканистика с център по тракология - БАН
Юрий Лотман
info@litmis.eu
Институт за литература
Константинос Димарас
info@litmis.eu
Институт за литература
Сава Сивриев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Юрий Лотман, Паметта в културологична светлина Културата като субект и обект на самата себе си
Yuri Lotman, Memory in the Light of Culturology Culture as its own Subject and Object

Българското Възраждане и Европа / The Bulgarian National Revival in Europe

Николай Аретов, Възрожденски представи за мястото на България в световната цивилизация
Nikolai Aretov, Revivalist Notions of Bulgaria's Place in World Civilisation

Светла Страшимирова, Ранновъзрожденската литература: аксеологичен ракурс и компаративистичен дискурс
Svetla Strashimirova, Early Rivivalist Literature: Axiological Close-up and Comparativist Discourse

Владимир Трендафилов, Свое и чуждо във възрожденската ни литература
Vladimir Trendafilov, Native and Foreign in Bulgarian Revival Literature

Надя Данова, Още за гръцкия канал на общуване на българите с европейската култура. Случаят Константин Фотинов
Nadya Danova, Further Comments About the Greek Channel of Communication Between the Bulgarians and European Culture. The Case of Konstantin Fotinov

Константинос Димарас, Западната книга в гръцкия ареал
Konstantinos Dimaras, The Western Book in the Greek Area

Александър Шурбанов, Европа и българската литература
Alexander Shourbanov, Europa and Bulgarian Literature

Инна Пелева, Плебеи и аристократи. История на името
Inna Peleva, Commoners and Aristocrats. History of the Name

Сава Сивриев, За „високата" и „ниска" литература през Възраждането
Sava Sivriev, Of „High" and „Low" Literature During the National Revival Period

Христо П. Манолакев, Руската емиграция в България и проблемите на литературната рецепция или „Случаят Пушкин — 1937 г."
Hristo P. Manolakev, Russian Emigres in Bulgaria and the Problems of Literary Reception, or „The Pushkin Case - 1937"

* * *

Рая Заимова, Паисиеви предходници
Raya Zaimova, Paissi's Forerunners

Пламен Антов, Равнища на карнавалност в „Под игото"
Plamen Antov, Levels of the Carnival in Under the Yoke

Страшимир Цанов, Митологизацията на личността на Левски и националната история във „Васил Левски. Дяконът. Чърти от живота му" от Захари Стоянов
Strashimir Tsanov, Mythologyzing Levski's Personality and National History in: Vassil Levski The Deacon. Aspects of His Life by Zakhary Stoyanov